top of page

Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web INFT ("Laman Web"). Laman Web ini dimiliki, diselenggara dan/atau dikendalikan oleh IN Financial Technologies Holdings Sdn. Bhd. dan entiti berkaitan atau berkaitan kami (". Rujukan kepada"kami" atau "kami merujuk kepada INFT dan/atau entiti berkaitan atau berkaitan yang berkaitan(-ies, mengikut mana-mana yang berkenaan). Sila baca Terma Penggunaan ini dengan teliti. Penggunaan dan akses Platform dan Perkhidmatan oleh anda adalah tertakluk kepada lesen yang tidak eksklusif-tidak boleh dipindah milik dan terhad yang diberikan oleh kami kepada anda di bawah Terma pengunaan. Untuk berikut yang mengakses Platform, mendaftar untuk akaun dan/atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, jangan mengakses dan/atau menggunakan Platform atau Perkhidmatan ini.  Terma Penggunaan memberi anda maklumat mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan mengenai akses dan penggunaan Platform. Sekiranya anda memohon, menggunakan dan / atau menerima produk dan atau perkhidmatan kewangan kami di Platform, perniagaan anda dan / atau anda akan tertakluk kepada terma dan syarat berasingan yang akan diberikan kepada anda semasa permohonan dan untuk diterima di Laman Web dan / atau Aplikasi, sebagai tambahan kepada Syarat Penggunaan ini.  

Akses kepada dan penggunaan kata laluan dilindungi dan/atau kawasan selamat Platform dan/atau penggunaan Perkhidmatan adalah terhad kepada pelanggan dengan akaun berdaftar sahaja. Anda tidak boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke bahagian Platform dan/atau Perkhidmatan ini, atau kepada mana-mana maklumat lain yang dilindungi, melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan oleh kami untuk kegunaan khusus anda. Pelanggaran peruntukan ini boleh menjadi satu kesalahan di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 Malaysia.

 

1. Definisi & Tafsiran

Kecuali ditakrifkan sebaliknya, definisi dan peruntukan berkenaan dengan tafsiran yang dinyatakan di bawah akan terpakai kepada Terma Penggunaan ini.Sebarang rujukan dalam Terma Penggunaan ini kepada mana-mana peruntukan statut hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada peruntukan tersebut sebagai dipinda, digubal semula atau dilanjutkan pada masa yang berkaitan. Dalam Perjanjian, apabila perkataan "termasuk", "termasuk" atau "termasuk" digunakan, mereka akan dianggap diikuti dengan perkataan "tanpa had". Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua rujukan kepada beberapa hari bermakna hari kalendar, dan perkataan "bulan" atau "bulanan" serta semua rujukan kepada beberapa bulan bermakna bulan kalendar. Tajuk klausa dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Terma Penggunaan ini. Sekiranya berlaku konflik atau ketidakselarasan antara mana-mana dua atau lebih peruntukan di bawah Terma Penggunaan ini, sama ada peruntukan tersebut terkandung dalam dokumen yang sama atau berbeza, konflik atau ketidakkonsistenan tersebut akan diselesaikan memihak kepada Syarikat dan peruntukan yang lebih menguntungkan Syarikat akan diguna pakai.

"Pelanggan" bermaksud pengguna sah Platform dan / atau Syarikat yang telah berjaya mendaftarkan akaun di Platform dengan Syarikat.

"Harta Intelek" bermaksud semua hak cipta, paten, inovasi utiliti, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan, petunjuk geografi, nama domain, nama domain, hak reka bentuk susun atur, reka bentuk berdaftar, hak reka bentuk, hak reka bentuk, hak pangkalan data, nama perdagangan atau perniagaan, hak melindungi rahsia perdagangan dan maklumat sulit, hak melindungi muhibah dan reputasi, dan semua hak proprietari yang serupa, sepadan, jiran dan / atau yang berkaitan dan semua aplikasi untuk yang sama, sama ada kini sedia ada atau dicipta pada masa akan datang, di mana-mana sahaja di dunia, sama ada didaftarkan atau tidak, dan semua faedah, keistimewaan, hak untuk memohon dan diberikan, pembaharuan atau pelanjutan, dan hak untuk menuntut keutamaan daripada, hak untuk menuntut, menuntut ganti rugi dan mendapatkan pelepasan atau remedi lain untuk sebarang pelanggaran masa lalu, semasa atau masa depan, penyalahgunaan atau pelanggaran mana-mana hak di atas.

"Kerugian" bermaksud semua penalti, kerugian, jumlah penyelesaian, kos (termasuk yuran undang-undang dan perbelanjaan atas dasar peguam cara-pelanggan), caj, perbelanjaan, tindakan, prosiding, tuntutan, tuntutan, tuntutan, dan liabiliti lain, sama ada boleh diramalkan atau tidak.

"Maklumat" bermaksud, secara kolektif, semua halaman web, maklumat dan kandungan di Platform, termasuk maklumat, imej, pautan, bunyi, grafik, video, perisian, aplikasi, artikel, laporan, unjuran, analisis dan kandungan lain yang dipaparkan atau disediakan di Platform dan fungsi atau perkhidmatan yang disediakan di Platform.

"Kata Laluan" merujuk kepada kata laluan yang sah yang boleh digunakan oleh Pelanggan yang mempunyai akaun dengan kami bersempena dengan Nama Pengguna untuk mengakses Platform dan/ atau Perkhidmatan yang berkaitan.

"Data Peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, menghubungi atau mencari anda, yang mungkin termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, kredit dan maklumat kewangan anda. "Data Peribadi" akan dianggap termasuk apa-apa data yang telah anda berikan kepada kami, tidak kira sama ada anda telah mendaftarkan akaun dengan kami. Anda harus menyemak Dasar Privasi kami untuk memahami bagaimana kami boleh mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda, sama ada dengan atau tanpa persetujuan anda.

"Platform" bermaksud web yang dimiliki oleh Syarikat yang kini terletak di URL berikut:https://inft.co m.my.

"Dasar Privasi" bermaksud dasar perlindungan dan privasi data yang dinyatakan di https:inft.co m.my/Dasar Privasi.

"Produk" bermaksud sebarang produk berkaitan kewangan yang ditawarkan oleh IN Financial Technologies Holdings, Pay I88 Sdn Bhd dan entiti berkaitan atau berkaitan kami, dengan kerjasama rakan kongsi penyelesaian dan vendor kami.

"Bahan Larangan" bermaksud apa-apa maklumat, grafik, gambar, data dan/atau apa-apa bahan lain yang:

mengandungi sebarang virus komputer atau kod, program atau makro yang invasif atau merosakkan;

melanggar mana-mana Harta Intelek pihak ketiga atau mana-mana hak proprietari lain;

adalah fitnah, fitnah, atau mengancam;

adalah lucah, lucah, tidak senonoh, dipalsukan, penipuan, dicuri, berbahaya, atau sebaliknya menyalahi undang-undang di bawah undang-undang yang berkenaan; dan/atau

adalah atau boleh ditafsirkan sebagai menyinggung perasaan dan / atau sebaliknya tidak menyenangkan, pada pendapat tunggal kami.

"Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan, maklumat dan fungsi yang disediakan oleh Syarikat kepada anda di Platform.

"Penyerahan" adalah seperti yang ditakrifkan dalam Fasal 9.1 Terma Penggunaan ini.

"Syarat Penggunaan" bermaksud bacaan, Fasal ini dan apa-apa Jadual kepada terma dan syarat ini yang mengawal penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan oleh anda dan dinyatakan pada https://inft.co m.my/Termapenggunaan.

"Tanda dagangan" bermaksud tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang dan logo yang digunakan dan dipaparkan di Platform.

"Nama pengguna" merujuk kepada nama pengenalan log masuk, kod atau alamat e-mel yang unik

yang mengenal pasti Pelanggan yang mempunyai akaun dengan kami.

 

2. Penggunaan umum Perkhidmatan dan/atau akses Platform

2.1 Garis panduan penggunaan Laman Web: Anda bersetuju untuk mematuhi mana-mana dan semua garis panduan, notis, peraturan dan dasar operasi, dan arahan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses ke Laman Web, serta sebarang pindaan kepada yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan oleh kami, dari semasa ke semasa. Kami berhak untuk menyemak semula garis panduan, notis, peraturan dan dasar operasi ini, dan arahan pada bila-bila masa tanpa merujuk kepada anda, termasuk apa-apa terma atau syarat di bawah Terma Penggunaan ini, dan anda dianggap sedar dan terikat dengan apa-apa perubahan kepada yang tersebut di atas penerbitan mereka di Platform.

2.2 Terma penggunaan am: Anda bersetuju:(a) untuk mengakses dan/atau menggunakan Platform atau Perkhidmatan dan untuk memohon dan/atau menerima Produk hanya untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang sah pada setiap masa dan seterusnya bersetuju untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Produk dengan niat baik; dan(b) untuk memastikan bahawa sebarang maklumat atau data yang anda berikan kepada Platform berkaitan dengan Perkhidmatan dan/atau penggunaan Produk adalah betul, terkini dan lengkap dan bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat dan data tersebut. Kami berhak untuk membatalkan atau menolak sebarang penggunaan Perkhidmatan atau menawarkan Produk mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk tanpa had, di mana ia menganggap bahawa sebarang transaksi adalah penipuan atau mengesyaki bahawa ia adalah penipuan dan untuk mendapatkan semula sebarang Kerugian yang ditanggung daripada anda.

2.3 Sekatan: Penggunaan Perkhidmatan dan permohonan untuk Produk adalah terhad kepada Pelanggan yang diberi kuasa yang berumur sah, yang mempunyai keupayaan undang-undang, dan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki dan membentuk kontrak bagi pihak entiti perniagaan mereka (menjadi syarikat sendirian berhad dan / atau perkongsian liabiliti terhad) di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku. Pelanggan yang telah melanggar atau melanggar terma dan syarat yang terkandung di sini dan Pelanggan yang telah digantung secara kekal atau sementara daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan tidak boleh menggunakan Perkhidmatan walaupun mereka memenuhi keperluan Klausa 2.3 ini.

2.4 Aktiviti terhad: Anda mewakili, bersetuju dan berjanji TIDAK untuk: (a) menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau untuk menyatakan secara salah atau sebaliknya menyalahgambarkan hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;(b) menggunakan Platform, Perkhidmatan atau memohon dan/atau menerima Produk untuk tujuan yang menyalahi undang-undang;(c) cuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada atau sebaliknya mengganggu atau mengganggu sistem komputer atau rangkaian lain yang disambungkan ke Platform atau Perkhidmatan;(d) muat naik, mempromosikan atau menghantar melalui Platform atau Perkhidmatan apa-apa Bahan Larangan;(e) mengganggu penggunaan dan kenikmatan Platform atau Perkhidmatan Pelanggan yang lain;(f) menggunakan atau memuat naik, dalam apa jua cara, apa-apa perisian atau bahan yang mengandungi, atau yang anda mempunyai sebab untuk mengesyaki yang mengandungi, virus, merosakkan komponen, kod berniat jahat atau komponen berbahaya yang boleh merosakkan atau merosakkan data platform atau kerosakan atau mengganggu operasi komputer atau mudah alih Pelanggan lain peranti atau Platform atau Perkhidmatan; dan(g) menggunakan Platform atau Perkhidmatan selain daripada mematuhi dasar penggunaan yang boleh diterima dari mana-mana rangkaian komputer yang disambungkan, mana-mana piawaian Internet yang berkenaan dan mana-mana undang-undang lain yang berkenaan.

2.5 Ketersediaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Produk: Kami boleh, dari semasa ke semasa dan tanpa memberi apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu, menaik taraf, mengubah suai, menggantung atau menghentikan penyediaan atau mengalih keluar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, Platform, Perkhidmatan atau mana-mana Produk, termasuk untuk sistem dan/atau pelayan maintenance, menaik taraf, atau pembetulan pepijat. Kami boleh menafikan atau menyekat akses kepada Platform kepada mana-mana orang tertentu, menyekat akses daripada alamat Protokol Internet tertentu ke Platform atau menggantung, membatalkan atau memadam akaun anda, pada bila-bila masa, tanpa menjelaskan apa-apa sebab. Kami tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana peningkatan, pengubahsuaian, penggantungan, penyingkiran, penyingkiran atau sekatan sedemikian menghalang anda daripada mengakses Platform atau mana-mana bahagian Perkhidmatan atau memohon mana-mana Produk.

2.6 Hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau kandungan: Kami berhak, tetapi tidak akan diwajibkan untuk: (a) memantau, menyaring atau sebaliknya mengawal sebarang aktiviti, kandungan atau bahan di Platform dan / atau melalui Perkhidmatan. Kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami, menyiasat apa-apa pelanggaran Terma Penggunaan yang terkandung di sini dan boleh mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan sesuai;(b) menghalang atau menyekat akses mana-mana Pelanggan ke Platform dan/atau Perkhidmatan;(c) melaporkan apa-apa aktiviti yang disyaki melanggar mana-mana undang-undang, statut atau peraturan yang berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, dan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut; dan/atau(d) untuk meminta apa-apa maklumat dan data daripada anda berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses Platform oleh anda pada bila-bila masa dan untuk melaksanakan hak kami di bawah perenggan ini jika anda enggan membocorkan maklumat dan/atau data tersebut atau jika anda memberikan atau jika anda memberikan atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan tidak tepat, maklumat dan/atau data yang mengelirukan atau penipuan.

2.7 Dasar Privasi: Penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses anda ke Platform juga tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Dengan mengakses Platform, menggunakan Perkhidmatan atau memohon Produk, anda dianggap bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda.

2.8 Terma tambahan: Sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan ini, penggunaan aspek khusus Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami atau rakan kongsi kami atau sub-kontraktor kami atau sub-kontraktor yang ditetapkan mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, yang akan terpakai berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

 

3. Penggunaan Perkhidmatan

3.1 Penggunaan Fasal ini: Sebagai tambahan kepada semua terma dan syarat lain dari Terma Penggunaan ini, peruntukan dalam Klausa 3 ini adalah terma dan syarat khusus tambahan yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

3.2 Pihak Ketiga: (a) Kami boleh bekerjasama dengan pihak ketiga yang lain melalui penjenamaan bersama, atau perkongsian strategik atau promosi bersama, membenarkan vendor pihak ketiga menawarkan produk, perkhidmatan, atau perisiannya ("Penjual Pihak Ketiga") kepada Pelanggan kami, di bawah hak yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, tidak boleh disublesenkan untuk mengakses dan menggunakan produk, perkhidmatan, perisian dan/atau platform tersebut ("Lesen").

(b) Dengan menggunakan Lesen, anda bersetuju dengan terma dan syarat Pihak Ketiga Lesen dan penggunaannya, yang untuk                              mengelakkan keraguan adalah perjanjian yang dimeterai secara langsung dan hanya antara Pihak Ketiga dan anda. Kami sama sekali              tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang yuran dan cukai yang berkaitan yang mungkin dikenakan oleh Pihak Ketiga ke atas anda         berkaitan dengan akses dan penggunaan produk, perkhidmatan, perisian dan/atau platform ini, yang akan menjadi tanggungjawab               anda sendiri.

(c) Terma Penggunaan ini tidak mengawal sebarang pertikaian yang mungkin anda ada dengan Pihak Ketiga semasa pemasaran atau                   menawarkan mana-mana produk, perkhidmatan, perisian dan/atau platform Pihak Ketiga di Platform.

 

4. Akaun Digital

4.1 Nama Pengguna / Kata Laluan: Perkhidmatan tertentu yang mungkin disediakan di Platform mungkin memerlukan penciptaan akaun dengan kami atau untuk anda memberikan Data Peribadi seperti alamat e-mel anda. Jika anda meminta untuk mencipta akaun dengan kami, Nama Pengguna dan Kata Laluan mungkin sama ada:

(i) ditentukan dan dikeluarkan kepada anda oleh kami; atau(ii) yang disediakan oleh anda dan diterima oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform yang berkaitan. Kami boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, meminta anda mengemas kini Data Peribadi anda atau dengan serta-merta membatalkan Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan tanpa memberikan apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa Kerugian yang dialami oleh atau disebabkan oleh anda atau yang timbul daripada atau berkaitan dengan atau disebabkan oleh atau oleh sebab permintaan atau tidak sah tersebut. Anda dengan ini bersetuju untuk menukar Kata Laluan anda dari semasa ke semasa dan untuk merahsiakan Nama Pengguna dan Kata Laluan dan akan bertanggungjawab terhadap keselamatan akaun anda dan bertanggungjawab untuk sebarang pendedahan atau penggunaan (sama ada penggunaan tersebut dibenarkan atau tidak) Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan. Anda harus memberitahu kami dengan segera jika anda mempunyai pengetahuan bahawa atau mempunyai alasan untuk mengesyaki bahawa kerahsiaan Nama Pengguna dan / atau Kata Laluan telah dikompromikan atau jika terdapat penggunaan Nama Pengguna dan / atau Kata Laluan yang tidak dibenarkan atau jika Data Peribadi anda memerlukan pengemaskinian.

 

4.2 Penggunaan/akses: Anda bersetuju dan mengakui bahawa sebarang penggunaan Perkhidmatan dan/atau apa-apa akses kepada

Platform dan apa-apa maklumat, data atau komunikasi yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda akan dianggap sebagai, mengikut mana-mana yang berkenaan: (a) akses kepada Platform yang berkaitan dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda; atau(b) maklumat, data, atau komunikasi yang disiarkan, dihantar, dan dikeluarkan secara sah oleh anda.

 

4.3 Anda bersetuju untuk terikat dengan sebarang akses Platform dan/atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan (sama ada akses atau penggunaan tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak) dan anda bersetuju bahawa kami berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk bertindak, bergantung kepada atau memegang anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab berkenaan dengannya seolah-olah perkara yang sama telah dijalankan atau dihantar oleh anda. Anda seterusnya bersetuju dan mengakui bahawa anda akan terikat dan bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya kami terhadap mana-mana dan semua Kerugian yang disebabkan oleh sebarang penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform dan/atau permohonan untuk dan penerimaan mana-mana Produk yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda.

 

4.4 Anda memahami bahawa apa-apa kuantum wang yang ditunjukkan di bawah akaun anda yang ditunjukkan sebagai tersedia untuk pengeluaran hendaklah bermakna kredit yang tersedia untuk meminjam dan pengeluaran menurut memohon dan menerima Produk dan tidak boleh menjadi "akaun", "e-wang" atau "token pembayaran digital" di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

 

5. Kuki

5.1 "Kuki" ialah rentetan maklumat yang memberikan anda pengecam unik yang kami simpan pada komputer atau peranti mudah alih anda. Pelayar web anda kemudian menyediakan pengecam unik untuk digunakan setiap kali anda menyerahkan pertanyaan ke laman web, dengan itu merakam navigasi laman web anda. Kami menggunakan kuki di laman web untuk, antara lain, menjejaki perkhidmatan yang telah anda gunakan, merekodkan maklumat pendaftaran, merekodkan pilihan pengguna anda, membuat anda log masuk ke laman web, dan mengesan halaman yang anda lawati. Kuki membantu kami memahami bagaimana laman web digunakan dan meningkatkan pengalaman pengguna anda. Anda boleh mengubah tetapan pelayar anda untuk mengelakkan penerimaan kuki. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa dengan menyekat atau memadam kuki yang digunakan di laman web kami, anda mungkin tidak dapat menggunakan ciri-ciri tapak utama, seperti mendaftar, log masuk, menggunakan Perkhidmatan, memohon dan/atau menerima Produk. Kuki digunakan oleh hampir semua laman web dan tidak membahayakan sistem anda.

5.2 Teknologi penjejakan lain: Selain kuki, kami mungkin menggunakan suar web, tag piksel, dan teknologi penjejakan lain di laman web dan / atau aplikasi peranti mudah alih untuk membantu menyesuaikan Laman dan meningkatkan pengalaman anda. "Suar web" atau "tag piksel" ialah objek kecil atau imej yang tertanam dalam halaman web atau e-mel. Mereka digunakan untuk mengesan bilangan pengguna yang telah melawat halaman tertentu dan melihat e-mel, dan memperoleh data statistik lain. Mereka hanya mengumpul set data yang terhad, seperti nombor kuki, masa dan tarikh halaman atau paparan e-mel, dan perihalan halaman atau e-mel tempat mereka tinggal. Suar web dan tag piksel tidak boleh ditolak. Walau bagaimanapun, anda boleh mengehadkan penggunaannya dengan mengawal kuki yang berinteraksi dengannya.

5.3 Bagaimana kami menggunakan kuki: Kami menggunakan "kuki" untuk:(1) memantau corak trafik pengguna laman web dan penggunaan laman web. Ini membantu kami memahami bagaimana pengguna kami menggunakan laman web kami supaya kami dapat mengembangkan dan meningkatkan reka bentuk, susun atur dan fungsi laman web;(2) untuk membantu menyimpan maklumat log masuk laman web; dan (3) menyampaikan laman web yang dioptimumkan dan disesuaikan dengan pilihan anda. Secara keseluruhan, kuki membantu kami menyediakan anda dengan laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda dapati berguna atau tidak. Kuki sama sekali tidak memberi kami akses kepada komputer anda atau sebarang maklumat tentang anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami.

5.4 Kuki yang mungkin kami gunakan mungkin termasuk:(a) Kuki yang diperlukan: Kuki ini adalah penting untuk membolehkan anda menggunakan laman web dengan berkesan seperti menggunakan Alat, memohon Produk dan/atau menggunakan Perkhidmatan lain, dan oleh itu tidak boleh dimatikan. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang tersedia untuk anda di laman web kami tidak dapat disediakan. Kuki ini tidak mengumpulkan maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk pemasaran atau mengingati di mana anda berada di internet. (b) Kuki keselamatan: kuki keselamatan membantu mengenal pasti dan mencegah risiko keselamatan. Kami menggunakan kuki ini untuk mengesahkan pengguna dan melindungi data pengguna daripada pihak yang tidak dibenarkan. (c) Kuki pengurusan laman web: digunakan untuk mengekalkan identiti atau sesi anda di laman web supaya anda tidak log keluar tanpa diduga, dan sebarang maklumat yang anda masukkan disimpan dari halaman ke halaman. Kuki ini tidak boleh dimatikan secara individu, tetapi anda boleh melumpuhkan semua kuki dalam penyemak imbas anda. (d) Kuki sesi: ini hanya disimpan pada komputer anda semasa sesi web anda. Mereka dipadamkan secara automatik apabila penyemak imbas ditutup. Mereka biasanya menyimpan ID sesi tanpa nama yang membolehkan anda melayari laman web tanpa perlu log masuk ke setiap halaman. Mereka tidak mengumpul sebarang maklumat daripada komputer anda. (e) Kuki berterusan: kuki disimpan sebagai fail pada komputer anda, dan ia kekal di sana apabila anda menutup pelayar web anda. Kuki boleh dibaca oleh laman web yang menciptanya apabila anda melawat laman web itu sekali lagi. Kami menggunakan kuki berterusan untuk analisis dan untuk kuki pemperibadian (lihat di bawah). (f) Kuki pemperibadian: digunakan untuk mengenali pelawat berulang ke laman web. Kami menggunakan kuki ini untuk merakam sejarah penyemakan imbas anda, halaman yang telah anda lawati, dan tetapan dan pilihan anda setiap kali anda melayari laman web. (g) Kuki prestasi: kuki ini membolehkan kami memantau dan meningkatkan prestasi laman web kami. Sebagai contoh mereka membenarkan kami mengira lawatan, mengenal pasti sumber lalu lintas dan melihat bahagian mana laman web yang paling popular. Kami juga menggunakan analisis Google untuk tujuan ini dan semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini diagregatkan dan oleh itu kekal tanpa nama. Kuki ini tidak mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti pelawat, kerana semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini tidak dikenali dan hanya digunakan untuk memperbaiki bagaimana laman web kami berfungsi. (h) Kuki analitis: kuki ini memantau bagaimana pengguna mencapai laman web, dan bagaimana mereka berinteraksi dan bergerak sekali di laman web. Kuki ini memberitahu kami apa ciri-ciri di laman web yang paling sesuai dan ciri-ciri apa yang boleh diperbaiki di laman web.

5.5. Cara menolak kuki: Sekiranya anda tidak mahu menerima kuki yang tidak diperlukan untuk melakukan ciri asas laman web kami, anda boleh memilih untuk memilih keluar dari mereka dengan memilih kotak yang sesuai di sebelah kanan atas halaman ini. Ambil perhatian bahawa kebanyakan pelayar web akan menerima kuki, tetapi jika anda lebih suka bahawa kami tidak mengumpul data dengan cara ini, anda boleh memilih untuk menerima semua atau beberapa atau menolak kuki dalam tetapan privasi penyemak imbas anda. Menolak semua kuki bermaksud bahawa ciri-ciri tertentu tidak dapat diberikan kepada anda dan dengan itu anda mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya semua ciri laman web kami. Setiap penyemak imbas adalah berbeza, jadi semak menu "Bantuan" penyemak imbas anda untuk mengetahui cara menukar pilihan kuki anda.

 

6. Harta intelek

6.1 Pemilikan: Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Harta Intelek di dalam dan ke Platform termasuk maklumat serta sebarang program perisian yang terdapat di atau melalui Laman Web & Platform dan Maklumat dimiliki oleh, dilesenkan atau dikawal oleh kami, sekutu kami, pemberi lesen, atau penyedia perkhidmatan kami. Kami berhak untuk menguatkuasakan Harta Inteleknya sepenuhnya mengikut undang-undang.

6.2 ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA": PENGGUNAAN PLATFORM, PERKHIDMATANNYA DAN MEMOHON DAN MENERIMA PRODUK ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. MANA-MANA DAN SEMUA PERKHIDMATAN, PRODUK, DAN BAHAN DI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA-APA JENIS, NYATA ATAU TERSIRAT, MENGENAI KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN MANA-MANA KANDUNGAN, PERKHIDMATAN, DATA ATAU MAKLUMAT TERSEBUT.

6.3 Penggunaan Terhad: Tiada bahagian atau bahagian Platform, atau mana-mana Maklumat boleh diterbitkan semula, direkayasa terbalik, dinyahkompil, dibongkar, dipisahkan, diubah, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, disiarkan, dipaut, dipaut, dicerminkan, dibingkai, dipindahkan, atau dihantar dalam apa-apa cara atau dengan apa-apa cara atau disimpan dalam sistem pengambilan maklumat atau dipasang pada mana-mana pelayan, sistem atau peralatan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu atau pemilik hak cipta yang berkaitan. Kebenaran hanya akan diberikan kepada anda untuk memuat turun, mencetak, atau menggunakan Maklumat untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial, dengan syarat anda tidak mengubah suai Maklumat dan bahawa kami atau pemilik hak cipta yang berkaitan mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam Maklumat. Pengubahsuaian mana-mana Kandungan atau penggunaan Kandungan untuk tujuan lain akan menjadi pelanggaran hak cipta kami dan hak harta intelek lain yang dimiliki oleh kami, entiti, rakan kongsi atau vendor kami yang berkaitan. Grafik dan imej di Platform dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan semula atau diperuntukkan dalam apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik hak cipta masing-masing.

6.4 Tanda Dagangan: Tanda Dagangan adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar kami entiti, rakan kongsi atau vendor yang berkaitan. Tiada apa-apa di Platform dan dalam Terma Penggunaan ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk digunakan (termasuk sebagai tag meta atau sebagai pautan "panas" ke mana-mana laman web lain) mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan pada Perkhidmatan, tanpa kebenaran bertulis kami atau mana-mana pemilik tanda dagangan lain yang berkenaan.

 

7. Kandungan

7.1 Platform mungkin mengandungi Maklumat, kandungan, perkhidmatan, data atau maklumat pihak ketiga dan kami tidak menyokong atau menerima sebarang tanggungjawab terhadap kandungan, perkhidmatan, data atau maklumat pihak ketiga tersebut. Anda dinasihatkan untuk menjalankan usaha wajar anda sendiri dan jika perlu, berunding dengan penasihat profesional anda sendiri.

7.2 Platform ini mungkin mengandungi pautan, pemalam, e-widget atau sambungan lain atau menghasilkan hasil carian yang merujuk pautan ke laman web pihak ketiga ("Laman Terpaut"). Kemasukan mana-mana Laman Terpaut tidak, dan tidak boleh ditafsirkan untuk membayangkan, gabungan, penajaan, sokongan, kelulusan, penyiasatan, pengesahan atau pemantauan oleh kami tentang apa-apa maklumat, bahan, produk, atau perkhidmatan yang terkandung dalam atau boleh diakses melalui mana-mana Laman Terpaut. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas Laman Terpaut ini atau kandungannya dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, pendapat, atau bahan yang terdapat di Laman Berkaitan. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap maklumat yang terkandung di mana-mana Laman Terpaut atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan mana-mana Laman Terpaut. Akses dan penggunaan Laman Terpaut, termasuk maklumat, bahan, produk, dan perkhidmatan di Laman Terpaut atau tersedia melalui mana-mana Laman Terpaut, adalah semata-mata atas risiko anda sendiri. Kami tidak menjamin bahawa Laman Terpaut akan bebas daripada virus komputer atau kod berbahaya lain yang boleh memberi kesan kepada komputer anda atau peranti akses Web yang lain. Akses dan penggunaan Laman Terpaut anda dikawal oleh terma penggunaan dan dasar privasi Laman Terpaut masing-masing, dan anda digalakkan untuk menyemak dengan teliti semua terma dan dasar tersebut.

7.3 Kecuali seperti yang dinyatakan sebaliknya dinyatakan dengan jelas, semua kandungan yang disediakan di Laman Web ini bukan iklan dan tidak merupakan atau menjadi sebahagian daripada sebarang tawaran atau permintaan untuk mengeluarkan, menjual, melanggan atau membeli apa-apa pelaburan dan juga tidak akan atau fakta pengedarannya menjadi asas atau dipercayai berkaitan dengan, apa-apa kontrak untuk yang sama. Kandungan di Platform, termasuk apa-apa data dan/ atau ulasan adalah semata-mata untuk tujuan maklumat, ilustrasi, rujukan atau perbincangan sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau menasihati berhubung dengan mana-mana produk pelaburan, perkara undang-undang atau cukai dan tidak bertujuan untuk mewakili atau menjamin hasil mana-mana produk pelaburan, program strategi atau produk. Sebarang penyelidikan atau analisis yang digunakan untuk memperoleh, atau berhubung dengan, maklumat di atas telah diperoleh oleh kami untuk kegunaan kami sendiri, tanpa mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan tertentu mana-mana pelabur tertentu, termasuk anda, dan mungkin telah diambil tindakan untuk tujuan kami sendiri. Kami tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kesempurnaan maklumat di sini dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan. Maklumat ini diberikan secara umum tanpa kewajipan dan pemahaman bahawa mana-mana orang yang boleh bertindak atau bergantung kepadanya, berbuat demikian sepenuhnya atas risikonya sendiri. Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa depan. Sebarang unjuran atau kenyataan lain yang berpandangan ke hadapan mengenai peristiwa masa depan atau prestasi pelaburan, produk atau pasaran tidak semestinya menunjukkan, dan mungkin berbeza daripada, peristiwa atau keputusan sebenar. Kami berhak untuk membuat perubahan dan pembetulan kepada maklumat, termasuk sebarang pendapat atau ramalan yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa, tanpa notis. Tiada pergantungan boleh diletakkan untuk apa-apa tujuan pada maklumat dan pendapat yang terkandung di Platform atau ketepatan atau kesempurnaan mereka.

 

8. Waranti

8.1 Anda mewakili dan menjamin bahawa anda memahami risiko yang berkaitan dengan penggunaan Platform, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan di dalamnya, dan mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan dalam bidang kuasa masing-masing. Platform ini tidak diarahkan atau ditujukan untuk mana-mana orang yang merupakan warganegara, atau pemastautin atau terletak di mana-mana bidang kuasa di mana penggunaan Platform, Perkhidmatan yang disediakan di dalamnya atau memohon Produk akan menyalahi undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan bahawa penggunaan Platform dibenarkan dalam bidang kuasa di mana anda tinggal dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan mahkamah yang berkenaan. Sekiranya tidak pasti, sila rujuk nasihat undang-undang bebas.

8.2 Anda bersetuju untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin menjejaskan keselamatan Platform, menjadikan Platform tidak dapat diakses oleh orang lain atau sebaliknya menyebabkan kerosakan pada Platform atau kandungan yang terkandung di dalamnya.

8.3 Anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat atau data yang anda berikan kepada Platform berkaitan dengan Perkhidmatan dan / atau penggunaan Produk adalah betul, semasa dan lengkap.

 

9. Penafian

9.1 Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak membuat sebarang jaminan, jaminan, perwakilan atau sokongan yang nyata atau tersirat berkenaan dengan Platform dan Maklumat yang terkandung di dalamnya, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan.

9.2 Kami dan/atau entiti berkaitan kami dengan jelas menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran, berkenaan dengan Platform dan Maklumat yang terkandung di dalamnya, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan.

9.3 Kami tidak menjamin bahawa Platform bebas daripada kesilapan atau virus, cacing atau "kuda Trojan" atau mana-mana fail berbahaya, invasif atau rosak lain di internet, dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat daripada ciri-ciri yang merosakkan tersebut. Kami juga tidak membuat jaminan berkenaan dengan keselamatan, kebolehpercayaan atau ketersediaan Platform yang berterusan dan/atau tidak terganggu, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan fungsi atau perkhidmatan di Laman Web ini dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan atau ketidakupayaan untuk anda mengakses Platform atau mana-mana bahagian Perkhidmatan atau memohon mana-mana Produk.

9.4 Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak membuat sebarang waranti yang nyata atau tersirat apa-apa jenis mengenai kandungan, maklumat dan data yang terkandung dalam Bahan di Platform di dalamnya, termasuk, tanpa had, sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan tertentu; dan tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, ketidaklengkapan, gangguan atau kelewatan dalam tindakan yang diambil bergantung kepadanya atau untuk apa-apa kerosakan yang terhasil daripadanya.

9.5 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dalam apa jua keadaan, kami, pemegang saham, pengarah, pekerja, pegawai, ejen, sekutu, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak atau orang untuk sebarang kerosakan atau kos, termasuk tanpa had apa-apa kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas, sampingan, atau punitif yang timbul daripada, berdasarkan, atau akibat daripada Terma Penggunaan ini atau penggunaan Platform ini atau mana-mana Perkhidmatan yang terkandung di dalamnya. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami, pemegang saham, pengarah, pekerja, pegawai, ejen, sekutu, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan terhadap semua liabiliti, kos, perbelanjaan, ganti rugi dan kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit, kehilangan keuntungan dan semua faedah, penalti dan kos undang-undang (dikira berdasarkan ganti rugi penuh) dan semua kos dan perbelanjaan profesional lain yang dialami atau ditanggung oleh kami, pemegang saham, pengarah, pekerja, pegawai, ejen, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan kami.

9.6 Maklumat di Platform mungkin termasuk unjuran kewangan dan penyata yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini sebahagian besarnya berdasarkan jangkaan semasa ekonomi secara umum dan tertakluk kepada beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan, tahap aktiviti, prestasi atau pencapaian menjadi berbeza secara material daripada keputusan masa depan, tahap aktiviti, prestasi dan pencapaian, dinyatakan atau tersirat, oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan.

9.7 Maklumat di Laman Web ini juga mungkin berdasarkan, atau diperoleh daripada, maklumat yang diberikan oleh sumber industri atau pihak ketiga. Kami dan/atau entiti berkaitan kami, tidak dapat menjamin ketepatan maklumat tersebut; dan belum mengesahkan maklumat tersebut secara bebas.

9.8 Perkhidmatan dan Maklumat termasuk sebarang kandungan, maklumat dan data yang disediakan di Platform termasuk fakta, pandangan, nasihat, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan individu dan organisasi adalah untuk tujuan rujukan umum dan maklumat sahaja. Sebarang fakta, pandangan, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan yang dinyatakan atau disediakan oleh mana-mana individu atau organisasi adalah daripada pengarang masing-masing. Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak boleh dan tidak menyokong, dan tidak boleh bertanggungjawab terhadap fakta, pandangan, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan yang dinyatakan, atau menyokong sebarang urusan komersial dalam mana-mana sekuriti, pelaburan atau kelas sekuriti atau pelaburan dan juga tidak memasukkan pautan ke laman web atau sumber lain yang membayangkan sebarang bentuk sokongan oleh kami dan/atau entiti berkaitan kami.

9.9 Kami bukan penasihat kepada perkara-perkara cukai, kewangan, perniagaan, perakaunan atau peraturan dalam mana-mana cadangan bidang kuasa mengenai kesesuaian atau kualiti mana-mana pelaburan di Platform. Tiada nasihat, panduan, fungsi, Perkhidmatan atau Produk yang disediakan oleh kami dan/atau di Platform atau maklumat yang diberikan berkaitan dengan mana-mana tawaran boleh dianggap, ditafsirkan atau ditafsirkan sebagai sedemikian dan tidak boleh dipercayai seperti itu.

 

10. Penyerahan dan Maklumat Anda

10.1 Penyerahan oleh anda: Anda memberi kami lesen bukan eksklusif untuk menggunakan bahan atau maklumat yang anda serahkan kepada Platform dan / atau berikan kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada soalan, ulasan, komen, dan cadangan (secara kolektif, "Penyerahan"). Apabila anda menghantar komen atau ulasan ke Platform, anda juga memberi kami hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan atau Nama Pengguna anda berkaitan dengan ulasan, komen, atau kandungan lain tersebut. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga mengenai asal-usul mana-mana Penyerahan. Kami boleh, tetapi tidak akan bertanggungjawab untuk, menerbitkan, mengalih keluar atau mengedit Penyerahan anda.

10.2 Persetujuan untuk Menerima e-mel: Anda bersetuju dan membenarkan penggunaan oleh kami dari sebarang maklumat yang diberikan oleh anda (termasuk Data Peribadi) untuk tujuan menghantar e-mel maklumat dan promosi kepada anda. Persetujuan anda terhadap peruntukan Kluasa 10.2 ini akan menjadi persetujuan anda untuk tujuan peruntukan mana-mana undang-undang kawalan spam (sama ada di Malaysia atau di tempat lain). Anda kemudiannya boleh memilih untuk tidak menerima e-mel promosi dengan mengklik pada hiperpautan yang sesuai dalam mana-mana e-mel promosi.

10.3 Dasar Privasi: Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Privasi dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda.

 

11. Penamatan

11.1 Penamatan oleh kami: Mengikut budi bicara mutlak kami, kami boleh berkuat kuasa serta-merta apabila memberi anda notis, menamatkan penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan anda dan/atau melumpuhkan Nama Pengguna dan Kata Laluan anda. Kami boleh menyekat akses kepada Platform dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) atas apa jua sebab, termasuk pelanggaran mana-mana Terma Penggunaan ini atau di mana kami percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan di sini, atau jika pada pendapat kami atau pendapat mana-mana pihak berkuasa kawal selia, ia tidak sesuai untuk terus menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Platform.

11.2 Penamatan oleh anda: Anda boleh menamatkan Terma Penggunaan ini dengan memberi notis empat belas hari secara bertulis kepada kami. Sila ambil perhatian bahawa penamatan Terma Penggunaan ini boleh menyebabkan kami tidak beng dalam kedudukan untuk terus menyediakan Perkhidmatan atau Produk kami kepada anda dan/atau perniagaan anda. Dalam keadaan sedemikian, sekiranya terdapat Produk tertunggak, Produk tersebut boleh menjadi perlu dibayar dengan serta-merta dan perlu dibayar di bawah terma perjanjian masing-masing.

 

12. Notis

12.1 Notis daripada kami: Semua notis atau komunikasi lain yang diberikan kepada anda jika:(a) disampaikan melalui mana-mana media cetak atau elektronik yang kami pilih akan dianggap sebagai dimaklumkan kepada anda pada tarikh penerbitan atau penyiaran;atau(b) dihantar melalui pos atau ditinggalkan di alamat terakhir anda yang diketahui akan dianggap diterima oleh anda pada hari selepas siaran tersebut atau pada hari ia ditinggalkan begitu.

12.2 Notis daripada anda: Anda hanya boleh memberi notis kepada kami secara bertulis yang dihantar ke alamat atau alamat e-mel kami yang ditetapkan, dan kami akan dianggap telah menerima notis tersebut hanya apabila diterima. Walaupun kami berusaha untuk bertindak balas dengan segera terhadap notis daripada anda, kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan sentiasa bertindak balas dengan kelajuan yang konsisten.

12.3 Cara Lain: Walau apa pun Kluasa 12.1 dan 12.2, kami mungkin dari semasa ke semasa menetapkan cara lain yang boleh diterima untuk memberikan notis (termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain) dan masa atau peristiwa yang mana notis tersebut akan dianggap diberikan.

 

13. Umum

13.1 Hak dan Remedi Kumulatif: Kecuali jika diperuntukkan sebaliknya di bawah Terma Penggunaan ini, peruntukan Terma Penggunaan ini dan hak dan remedi kami di bawah Terma Penggunaan ini adalah kumulatif dan tanpa prejudis dan sebagai tambahan kepada apa-apa hak atau remedi yang mungkin kita ada dalam undang-undang atau dalam ekuiti, dan tiada pelaksanaan oleh kami mana-mana satu hak atau remedi di bawah Terma Penggunaan ini, atau di sisi undang-undang atau dalam ekuiti, hendaklah (menyelamatkan setakat, jika ada, yang diperuntukkan dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini atau di undang-undang atau dalam ekuiti) beroperasi untuk menghalang atau menghalang pelaksanaan kami terhadap mana-mana hak atau remedi lain seperti undang-undang atau dalam ekuiti.

13.2 Tiada Penepian: Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan Terma Penggunaan ini tidak akan menjadi penepian terma-terma ini, dan kegagalan tersebut tidak akan menjejaskan hak kemudian untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan ini. Kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam keadaan lain di mana anda melanggar Terma Penggunaan ini. Penepian mana-mana hak di bawah Terma Penggunaan ini hanya sah jika secara bertulis dan ditandatangani oleh kami.

13.3 Kebolehtergantungan: Jika pada bila-bila masa mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini hendaklah atau akan menjadi haram, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua hal, kesahan, kesahan, kesahan, dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang tinggal dalam Perjanjian ini tidak akan terjejas atau terjejas dengan itu, dan akan terus berkuat kuasa seolah-olah peruntukan yang menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan itu telah diputuskan daripada Terma Penggunaan ini.

13.4 Hak Pihak Ketiga: Seseorang atau entiti yang bukan pihak kepada Terma Penggunaan ini tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga), Bab 53B Singapura atau mana-mana undang-undang yang serupa dalam mana-mana bidang kuasa untuk menguatkuasakan mana-mana terma Terma Penggunaan ini, tanpa mengira sama ada orang atau entiti tersebut telah dikenal pasti dengan nama, sebagai ahli kelas atau sebagai menjawab penerangan tertentu. Untuk mengelakkan keraguan, tiada apa-apa dalam Fasal ini akan menjejaskan hak mana-mana penerima serah hak yang dibenarkan atau penerima pindah milik Terma Penggunaan ini.

13.5 Undang-undang yang mentadbir: Penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan dan Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

13.6 Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Klausa 13.5, sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penamatan atau keabsahannya akan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Timbang Tara Antarabangsa (AIAC). Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada penimbang tara tunggal, yang akan dilantik oleh Pengerusi AIAC. Tempat timbang tara adalah Malaysia. Sebarang anugerah oleh tribunal timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak.

13.7 Pelepasan injunksi: Kami boleh mendapatkan pelepasan injunksi segera jika kami membuat penentuan dengan niat baik bahawa pelanggaran atau tidak prestasi adalah sedemikian rupa sehingga perintah penahanan sementara atau pelepasan injunksi segera yang lain adalah satu-satunya remedi yang sesuai atau mencukupi.

13.8 Had Masa : Anda bersetuju bahawa apa-apa sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan laman web mesti bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas punca tindakan terakru, selepas itu sebab tindakan sedemikian hendaklah dihalang secara kekal. Ini tidak terpakai kepada apa-apa pemulihan hutang yang terhutang oleh anda kepada kami berhubung dengan mana-mana Produk tertunggak.

13.9 Pembetulan Kesilapan: Apa-apa kesilapan tipografi, perkeranian, atau peninggalan lain dalam mana-mana penerimaan, invois atau dokumen lain di pihak kami akan tertakluk kepada pembetulan tanpa sebarang liabiliti di pihak kami.

13.10 Bahasa: Sekiranya Terma Penggunaan ini dilaksanakan atau diterjemahkan dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris ("Bahasa Asing Versi"), versi bahasa Inggeris Terma Penggunaan ini akan mentadbir dan akan diutamakan berbanding Versi Bahasa Asing.

13.11 Keseluruhan Perjanjian: Terma Penggunaan ini akan menjadi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami yang berkaitan dengan perkara di sini dan menggantikan dan menggantikan sepenuhnya semua pemahaman, komunikasi dan perjanjian sebelumnya berkenaan dengan perkara ini.

13.12 Pengikatan dan Konklusif: Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang rekod (termasuk rekod mana-mana perbualan telefon yang berkaitan dengan Perkhidmatan, jika ada) yang dikekalkan oleh kami atau penyedia perkhidmatan kami yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan akan mengikat dan konklusif kepada anda untuk semua tujuan dan akan menjadi bukti muktamad tentang apa-apa maklumat dan/atau data yang dihantar antara kami dan anda. Anda dengan ini bersetuju bahawa semua rekod tersebut boleh diterima sebagai bukti dan bahawa anda tidak akan mencabar atau mempertikaikan kebolehterimaan, kebolehpercayaan, ketepatan atau kesahihan rekod tersebut semata-mata atas dasar bahawa rekod tersebut adalah dalam bentuk elektronik atau output sistem komputer, dan anda dengan ini mengetepikan mana-mana hak anda, jika ada, untuk membantah.

13.13 Sub-kontrak dan Delegasi: Kami berhak untuk mewakilkan atau sub-kontrak pelaksanaan mana-mana fungsi kami berkaitan dengan Platform dan/atau Perkhidmatan dan berhak untuk menggunakan mana-mana penyedia perkhidmatan, subkontraktor dan/atau ejen atas terma-terma yang kami anggap sesuai.

13.14 Tugasan: Anda tidak boleh memberikan hak anda di bawah Terma Penggunaan ini tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu. Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma Penggunaan ini kepada mana-mana pihak ketiga.

 

13.15 Force Majeure: Kami tidak akan bertanggungjawab untuk tidak melaksanakan, kesilapan, gangguan atau kelewatan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Terma Penggunaan ini (atau mana-mana bahagiannya) atau untuk sebarang ketidaktepatan, tidak boleh dipercayai atau tidak sesuai dengan kandungan Platform dan/atau Perkhidmatan jika ini perlu dibayar, secara keseluruhan atau sebahagian, secara langsung atau tidak langsung kepada peristiwa atau kegagalan yang berada di luar kawalan munasabah kami. Isu Bidang Kuasa: Platform ini tersedia di seluruh dunia untuk sesiapa sahaja yang mempunyai akses Internet. Platform ini mengandungi maklumat mengenai Perkhidmatan kami dan membenarkan permohonan dan/atau penerimaan produk kami, yang mungkin tidak tersedia di setiap lokasi. Rujukan kepada Perkhidmatan di Platform tidak membayangkan bahawa Perkhidmatan tersebut adalah atau akan tersedia di lokasi anda. Bahan di Platform, bertujuan untuk digunakan dan dipaparkan hanya di mana penggunaan dan paparannya dibenarkan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Setiap Perkhidmatan adalah tidak sah di mana dilarang oleh undang-undang. Kami tidak membuat sebarang representasi bahawa Platform, Bahan, Perkhidmatan dan Produk adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi anda. Anda akan mengakses Platform atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang tempatan boleh digunakan.

Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web INFT ("Laman Web"). Laman Web ini dimiliki, diselenggara dan/atau dikendalikan oleh IN Financial Technologies Holdings Sdn. Bhd. dan entiti berkaitan atau berkaitan kami (". Rujukan kepada"kami" atau "kami merujuk kepada INFT dan/atau entiti berkaitan atau berkaitan yang berkaitan(-ies, mengikut mana-mana yang berkenaan). Sila baca Terma Penggunaan ini dengan teliti Penggunaan dan akses Platform dan Perkhidmatan oleh anda adalah tertakluk kepada lesen yang tidak eksklusif-tidak boleh dipindah milik dan terhad yang diberikan oleh kami kepada anda di bawah Terma pengunaan. Untuk mengakses Platform, mendaftar untuk akaun dan/atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, jangan mengakses dan/atau menggunakan Platform atau Perkhidmatan ini.  Terma Penggunaan memberi anda maklumat mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan mengenai akses dan penggunaan Platform Sekiranya anda memohon, menggunakan dan / atau menerima produk dan atau perkhidmatan kewangan k ami di Platform, perniagaan anda dan / atau anda akan tertakluk kepada syarat dan syarat berasingan yang akan diberikan kepada anda semasa permohonan dan untuk diterima di Laman Web dan / atau Aplikasi, sebagai tambahan kepada Syarat Penggunaan ini.  

Akses kepada dan penggunaan kata laluan dilindungi dan/atau kawasan selamat Platform dan/atau penggunaan Perkhidmatan adalah terhad kepada pelanggan dengan akaun berdaftar sahaja. Anda tidak boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke bahagian Platform dan/atau Perkhidmatan ini, atau kepada mana-mana maklumat lain yang dilindungi, melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan oleh kami untuk kegunaan khusus anda. Pelanggaran peruntukan ini boleh menjadi satu kesalahan di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 Malaysia.

 

1. Definisi & Tafsiran

Kecuali ditakrifkan sebaliknya, definisi dan peruntukan berkenaan dengan tafsiran yang dinyatakan di bawah akan terpakai kepada Terma Penggunaan ini.Sebarang rujukan dalam Terma Penggunaan ini kepada mana-mana peruntukan statut hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada peruntukan tersebut sebagai dipinda, digubal semula atau dilanjutkan pada masa yang berkaitan. Dalam Perjanjian, apabila perkataan "termasuk", "termasuk" atau "termasuk" digunakan, mereka akan dianggap sebagai perkataan "tanpa had". Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua rujukan kepada beberapa hari bermakna hari kalendar, dan perkataan "bulan" atau "bulanan" serta semua rujukan kepada beberapa bulan bermakna bulan kalendar. Tajuk klausa dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Terma Penggunaan ini. Sekiranya berlaku konflik atau ketidakselarasan antara mana-mana dua atau lebih peruntukan di bawah Terma Penggunaan ini, sama ada peruntukan tersebut terkandung dalam dokumen yang sama atau berbeza, konflik atau ketidakkonsistenan tersebut akan diselesaikan berdasarkan kepada Syarikat dan peruntukan yang lebih menguntungkan Syarikat akan digunakan.

"Pelanggan" bermaksud pengguna sah Platform dan / atau Syarikat yang telah berjaya mendaftarkan akaun di Platform dengan Syarikat.

"Harta Intelek" bermaksud semua hak cipta, paten, inovasi utiliti, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan, petunjuk geografi, nama domain, nama domain, hak reka bentuk susun atur, reka bentuk berdaftar, hak reka bentuk, hak reka bentuk, hak pangkalan data , nama perdagangan atau perniagaan, hak melindungi rahsia perdagangan dan maklumat sulit, hak melindungi muhibah dan reputasi, dan semua hak proprietari yang serupa, sepadan, jiran dan / atau yang berkaitan dan semua aplikasi untuk yang sama, sama ada kini sedia ada atau dicipta pada masa akan datang, di mana-mana sahaja di dunia, sama ada didaftarkan atau tidak, dan semua faedah, keistimewaan, hak untuk memohon dan diberikan, pembaharuan atau pelanjutan, dan hak untuk menuntut keutamaan daripada, hak untuk menuntut, menuntut ganti rugi dan mendapatkan pelepasan atau lain-lain untuk sebarang pelanggaran, semasa atau masa depan, pelanggaran atau pelanggaran mana-mana hak.

"Kerugian" bermaksud semua penalti, kerugian, jumlah penyelesaian, kos (termasuk yuran undang-undang dan perbelanjaan atas dasar peguam cara-pelanggan), caj, perbelanjaan, tindakan, prosiding, tuntutan, tuntutan, tuntutan, dan liabiliti lain, sama ada boleh diramalkan atau tidak.

"Maklumat" bermaksud, secara kolektif, semua halaman web, maklumat dan kandungan di Platform, termasuk maklumat, imej, pautan, bunyi, grafik, video, perisian, aplikasi, artikel, laporan, unjuran, analisis dan kandungan lain yang dipaparkan atau disediakan di Platform dan fungsi atau perkhidmatan yang disediakan di Platform.

"Kata Laluan" merujuk kepada kata laluan yang sah yang boleh digunakan oleh Pelanggan yang mempunyai akaun dengan kami bersempena dengan Nama Pengguna untuk mengakses Platform dan/ atau Perkhidmatan yang berkaitan.

"Data Peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, menghubungi atau mencari anda, yang mungkin termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, kredit dan maklumat kewangan anda. "Data Peribadi" akan dianggap termasuk apa-apa data yang telah anda berikan kepada kami, tidak kira sama ada anda telah mendaftarkan akaun dengan kami. Anda harus menyemak Dasar Privasi kami untuk memahami bagaimana kami boleh mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda, sama ada dengan atau tanpa persetujuan anda.

"Platform" bermaksud web yang dimiliki oleh Syarikat yang kini terletak di URL berikut:https://inft.co m.my.

"Dasar Privasi" bermaksud dasar perlindungan dan privasi data yang dinyatakan di https:inft.co m.my/Dasar Privasi.

"Produk" bermaksud sebarang produk berkaitan kewangan yang ditawarkan oleh IN Financial Technologies Holdings, Pay I88 Sdn Bhd dan entiti berkaitan atau berkaitan kami, dengan kerjasama rakan kongsi penyelesaian dan vendor kami.

"Bahan Larangan" bermaksud apa-apa maklumat, grafik, gambar, data dan/atau apa-apa bahan lain yang:

mengandungi virus komputer atau kod, program atau makro yang invasif atau merosakkan;

melanggar mana-mana Harta Intelek pihak ketiga atau mana-mana hak proprietari lain;

adalah fitnah, fitnah, atau mengancam;

adalah lucah, lucah, tidak senonoh, dipalsukan, penipuan, dicuri, berbahaya, atau sebaliknya menyalahi undang-undang di bawah undang-undang yang berkenaan; dan/atau

adalah atau boleh ditafsirkan sebagai menyinggung perasaan dan / atau sebaliknya tidak menyenangkan, pada pendapat kami.

"Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan, maklumat dan fungsi yang disediakan oleh Syarikat kepada anda di Platform.

"Penyerahan" adalah seperti yang ditakrifkan dalam Fasal 9.1 Terma Penggunaan ini.

"Syarat Penggunaan" bermaksud bacaan, Fasal ini dan apa-apa Jadual kepada istilah dan syarat ini yang mengawal penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan oleh anda dan dinyatakan pada https://inft.co m.my / Termapenggunaan .

"Tanda dagangan" bermaksud tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang dan logo yang digunakan dan dipaparkan di Platform.

"Nama pengguna" merujuk kepada nama pengenalan log masuk, kod atau alamat e-mel yang unik

yang mengenal pasti Pelanggan yang mempunyai akaun dengan kami.

 

2. Penggunaan umum Perkhidmatan dan/atau akses Platform

2.1 Garis panduan penggunaan Laman Web: Anda bersetuju untuk mematuhi mana-mana dan semua garis panduan, notis, peraturan dan dasar operasi, dan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses ke Laman Web, serta sebarang pindaan kepada yang dinyatakan di atas, yang dikeluarkan oleh kami, dari semasa ke semasa. Kami berhak menyemak semula garis panduan, nota, peraturan dan dasar operasi ini, dan arahan pada bila-bila masa tanpa merujuk kepada anda, termasuk apa-apa istilah atau syarat di bawah Terma Penggunaan ini, dan anda dianggap sedar dan terikat dengan apa- apa perubahan kepada yang tersebut di atas penerbitan mereka di Platform.

2.2 Terma penggunaan am: Anda bersetuju:(a) untuk mengakses dan/atau menggunakan Platform atau Perkhidmatan dan untuk memohon dan/atau menerima Produk hanya untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang sah pada setiap masa dan seterusnya bersetuju untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Produk dengan niat baik; dan(b) untuk memastikan bahawa sebarang maklumat atau data yang anda berikan kepada Platform berkaitan dengan Perkhidmatan dan/atau penggunaan Produk adalah betul, terkini dan lengkap dan bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat dan data tersebut. Kami berhak untuk membatalkan atau menolak sebarang penggunaan Perkhidmatan atau menawarkan Produk mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk tanpa had, di mana ia menganggap bahawa sebarang transaksi adalah penipuan atau mengesyaki bahawa ia adalah penipuan dan mendapatkan semula sebarang Kerugian yang ditanggung daripada anda.

2.3 Sekatan: Penggunaan Perkhidmatan dan permohonan untuk Produk adalah terhad kepada Pelanggan yang diberi kuasa yang berumur sah, yang mempunyai keupayaan undang-undang, dan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki dan membentuk kontrak bagi pihak entiti perniagaan mereka (menjadi syarikat sendirian berhad dan / atau perkongsian liabiliti terhad) di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku. Pelanggan yang telah melanggar atau melanggar syarat dan syarat yang terkandung di sini dan Pelanggan yang telah digantung secara kekal atau sementara daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan tidak boleh menggunakan Perkhidmatan walaupun mereka memenuhi keperluan Klausa 2.3 ini.

2.4 Aktiviti terhad: Anda bersetuju, bersetuju dan berjanji TIDAK untuk: (a) menyatakan sebagai mana-mana orang atau entiti atau untuk menyatakan secara salah atau sebaliknya menyalahgambarkan hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;(b) menggunakan Platform, Perkhidmatan atau memohon dan/atau menerima Produk untuk yang menyalahi undang-undang;(c) cuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada atau sebaliknya mengganggu atau mengganggu sistem komputer atau rangkaian lain yang disambungkan ke Platform atau Perkhidmatan;(d) muat naik, mempromosikan atau menghantar melalui Platform atau Perkhidmatan apa-apa Bahan Larangan;(e) mengganggu penggunaan dan kenikmatan Platform atau Perkhidmatan Pelanggan yang lain;(f) menggunakan atau memuat naik, dalam apa jua cara, apa-apa perisian atau bahan yang mengandungi, atau yang anda mempunyai sebab untuk mengesyaki yang mengandungi, virus, merosakkan komponen, kod berbahaya atau bahan berbahaya yang boleh merosakkan atau merosakkan platform data atau kerosakan atau mengganggu operasi komputer atau memudahkan pelanggan lain peranti atau Platform atau Perkhidmatan; dan(g) menggunakan Platform atau Perkhidmatan selain daripada mematuhi dasar penggunaan yang boleh diterima daripada mana-mana rangkaian komputer yang disambungkan, mana-mana piawaian Internet yang berkenaan dan mana-mana undang-undang lain yang berkenaan.

2.5 Platform Ketersediaan, Perkhidmatan dan/atau Produk: Kami boleh, dari semasa ke semasa dan tanpa memberi apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu, menaik taraf, mengubah suai, menggantung atau menyekat penyediaan atau mengalih keluar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, Platform, Perkhidmatan atau mana-mana Produk, termasuk untuk penyelenggaraan sistem dan/atau pelayan, menaik taraf, atau pembetulan pepijat. Kami boleh menafikan atau menyekat akses kepada Platform kepada mana-mana orang tertentu, menyekat akses daripada alamat Protokol Internet tertentu ke Platform atau menggantung, membatalkan atau memadam akaun anda, pada bila-bila masa, tanpa menjelaskan apa-apa sebab. Kami tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana peningkatan, pengubahsuaian, penggantungan, penyingkiran, penyingkiran atau sekatan yang menghalang anda daripada mengakses Platform atau mana-mana bahagian Perkhidmatan atau memohon mana-mana Produk.

2.6 Hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau kandungan: Kami berhak, tetapi tidak akan diwajibkan untuk: (a) memantau, memberi atau sebaliknya mengawal sebarang aktiviti, kandungan atau bahan di Platform dan / atau melalui Perkhidmatan. Kami boleh mengikut budi bicara kami, menyiasat apa-apa pelanggaran Terma Penggunaan yang terkandung di sini dan boleh mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan sesuatu;(b) menghalang atau menyekat akses mana-mana Pelanggan ke Platform dan/atau Perkhidmatan;(c ) melaporkan apa-apa aktiviti yang disyaki melanggar mana-mana undang-undang, statut atau peraturan yang berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, dan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut; dan/atau(d) untuk meminta apa-apa maklumat dan data daripada anda berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses Platform oleh anda pada bila-bila masa dan untuk melaksanakan hak kami di bawah perenggan ini jika anda enggan membocorkan maklumat dan/atau data tersebut atau jika anda memberikan atau jika anda memberikan atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan tidak tepat, maklumat dan/atau data yang mengelirukan atau penipuan.

2.7 Dasar Privasi: Penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses anda ke Platform juga tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Dengan mengakses Platform, menggunakan Perkhidmatan atau memohon Produk, anda dianggap bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda.

2.8 Terma tambahan: Sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan ini, penggunaan aspek khusus Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami atau rakan kongsi kami atau sub-kontraktor kami atau sub-kontraktor yang ditetapkan mungkin tertakluk kepada syarat dan syarat tambahan, yang akan terpakai kuat kuasa dan berkesan sepenuhnya .

 

3. Penggunaan Perkhidmatan

3.1 Penggunaan Fasal ini: Sebagai tambahan kepada semua istilah dan syarat lain daripada Terma Penggunaan ini, peruntukan dalam Klausa 3 ini adalah istilah dan syarat khusus tambahan yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

3.2 Pihak Ketiga: (a) Kami boleh bekerjasama dengan pihak ketiga yang lain melalui penjenamaan bersama, atau perkongsian strategik atau promosi bersama, membenarkan vendor pihak ketiga menawarkan produk, perkhidmatan, atau perisiannya ("Penjual Pihak Ketiga") kepada Pelanggan kami, di bawah hak yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, tidak boleh digunakan untuk mengakses dan menggunakan produk, perkhidmatan, perisian dan/atau platform tersebut ("Lesen").

(b) Dengan menggunakan Lesen, anda bersetuju dengan terma dan syarat Pihak Ketiga Lesen dan penggunaannya, iaitu untuk            _cc781918cc-136bad5cf58d_ _cc781918cc-136b-581cc-11b-591cc-105cc -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ keraguan keraguan adalah perjanjian yang dimeterai secara langsung dan hanya antara Pihak Ketiga dan anda. Kami sama sekali          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang yuran dan cukai yang berkaitan yang mungkin oleh Pihak Ketiga ke atas anda_cc781905-5cde-3194-bb_5b1b-18-bb_5b1b-18-bb_9b1b-18-bb_5bb-18-bb_5bb-193-bb_5bb-1893-bb_5bb-1893-bb_9bb-194-bb_5bb-1994-bb_5b5b1-5cde . 3194-bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c f58d_  anda sendiri.

(c) Terma Penggunaan ini tidak mengawal sebarang pertikaian yang mungkin anda ada dengan Pihak Ketiga semasa pemasaran atau   136bad5cf58d_136bad5cf58d_136bad5cf58d_136bad5cf58d_136bad5cf58d_ _cc7819d31-50b-58d_5c-5819d1-5c-58d51b-58d5c-58d5c-59d5c-58d5c-50d5c-50d5c5c 3194-bb3b-136bad5cf58d_            menawarkan mana-mana produk, perkhidmatan, perisian dan/atau platform Pihak Ketiga di Platform.

 

4. Akaun Digital

4.1 Nama Pengguna / Kata Laluan: Perkhidmatan tertentu yang mungkin disediakan di Platform mungkin memerlukan pencipta akaun dengan kami atau untuk anda memberikan Data Peribadi seperti alamat e-mel anda. Jika anda meminta untuk mencipta akaun dengan kami, Nama Pengguna dan Kata Laluan mungkin sama ada:

(i) ditentukan dan dikeluarkan kepada anda oleh kami; atau(ii) yang disediakan oleh anda dan diterima oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform yang berkaitan. Kami boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, meminta anda mengemas kini Data Peribadi anda atau dengan serta-merta membatalkan Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan tanpa memberikan apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa Kerugian yang dialami oleh atau disebabkan oleh anda atau yang timbul daripada atau berkaitan dengan atau disebabkan oleh atau oleh sebab permintaan atau tidak sah tersebut. Anda dengan ini bersetuju untuk menukar Kata Laluan anda daripada semasa ke semasa dan untuk merahsiakan Nama Pengguna dan Kata Laluan dan akan bertanggungjawab terhadap keselamatan akaun anda dan bertanggungjawab untuk sebarang pendedahan atau penggunaan (sama ada penggunaan tersebut dibenarkan atau tidak) Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan. Anda harus memberitahu kami dengan segera jika anda mempunyai pengetahuan bahawa atau mempunyai alasan untuk menyatakan bahawa kerahsiaan Nama Pengguna dan / atau Kata Laluan telah dikompromikan atau jika terdapat penggunaan Nama Pengguna dan / atau Kata Laluan yang tidak dibenarkan atau jika Data Peribadi anda memerlukan pengemaskinian.

 

4.2 Penggunaan/akses: Anda bersetuju dan mengakui bahawa sebarang penggunaan Perkhidmatan dan/atau apa-apa akses kepada

Platform dan apa-apa maklumat, data atau komunikasi yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda akan dianggap sebagai, mengikut mana-mana yang berkenaan: (a) akses kepada Platform yang berkaitan dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda; atau(b) maklumat, data, atau komunikasi yang disiarkan, dihantar, dan dikeluarkan secara sah oleh anda.

 

4.3 Anda bersetuju untuk terikat dengan sebarang akses Platform dan/atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan (sama ada akses atau dibenarkan oleh anda atau tidak) dan anda bersetuju kami berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk bertindak, bergantung kepada atau memegang anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab dengannya seolah-olah perkara yang sama telah dijalankan atau dihantar oleh anda. Anda seterusnya bersetuju dan mengakui bahawa anda akan terikat dan bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya kami terhadap mana-mana dan semua Kerugian yang disebabkan oleh sebarang penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform dan/atau permohonan untuk dan penerimaan mana-mana Produk yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda.

 

4.4 Anda memahami bahawa apa-apa kuantum wang yang ditunjukkan di bawah akaun anda yang ditunjukkan sebagai tersedia untuk pengeluaran bermakna kredit yang tersedia untuk meminjam dan pengeluaran menurut memohon dan menerima Produk dan tidak boleh menjadi "akaun", "e-wang" atau " token pembayaran digital" di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

 

5. Kuki

5.1 "Kuki" ialah penyewaan maklumat yang memberikan anda pengecam unik yang kami simpan pada komputer atau peranti mudah alih anda. Pelayar web anda kemudian menyediakan pengecam unik untuk digunakan setiap kali anda menyerahkan pertanyaan ke laman web, dengan itu merakam navigasi laman web anda. Kami menggunakan kuki di laman web untuk, antara lain, memasukkan perkhidmatan yang telah anda gunakan, merekodkan maklumat pendaftaran, merekodkan pilihan pengguna anda, membuat anda log masuk ke laman web, dan mengesan halaman yang anda suka. Kuki membantu kami memahami bagaimana laman web digunakan dan meningkatkan pengalaman pengguna anda. Anda boleh mengubah tetapan pelayar anda untuk mengelakkan penerimaan kuki. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa dengan menyekat atau menghapus kuki yang digunakan di laman web kami, anda mungkin tidak boleh menggunakan ciri-ciri tapak utama, seperti mendaftar, log masuk, menggunakan Perkhidmatan, memohon dan/atau menerima Produk. Kuki digunakan oleh hampir semua laman web dan tidak membahayakan sistem anda.

5.2 Teknologi penjejakan lain: Selain itu, kami mungkin menggunakan laman web, tag piksel, dan teknologi penjejakan lain dalam laman web dan / atau aplikasi peranti mudah alih untuk membantu menyesuaikan Laman dan meningkatkan pengalaman anda. "Suar web" atau "tag piksel" ialah objek kecil atau imej yang tertera dalam halaman web atau e-mel. Mereka digunakan untuk mengesan bilangan pengguna yang telah melawat halaman tertentu dan melihat e-mel, dan memperoleh data statistik lain. Mereka hanya mengumpul set data yang terhad, seperti nombor kuki, masa dan tarikh halaman atau paparan e-mel, dan perihalan halaman atau e-mel tempat mereka tinggal. Suar web dan tag piksel tidak boleh ditolak. Walau bagaimanapun, anda boleh memahami penggunaannya dengan mengawal kuki yang berinteraksi dengannya.

5.3 Bagaimana kami menggunakan kuki: Kami menggunakan "kuki" untuk:(1) mencatat corak trafik pengguna laman web dan penggunaan laman web. Ini membantu kami memahami bagaimana pengguna kami menggunakan laman web kami supaya kami dapat mengembangkan dan meningkatkan reka bentuk, menyusun atur dan fungsi laman web;(2) untuk membantu menyimpan maklumat log masuk laman web; dan (3) menyampaikan laman web yang dioptimumkan dan disesuaikan dengan pilihan anda. Secara keseluruhannya, kami membantu kami menyediakan anda dengan laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami melihat halaman mana yang anda boleh berguna atau tidak. Kuki sama sekali tidak memberi kami akses kepada komputer anda atau sebarang maklumat tentang anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami.

5.4 Kuki yang mungkin kami gunakan mungkin termasuk:(a) Kuki yang diperlukan: Kuki ini adalah penting untuk membolehkan anda menggunakan laman web dengan berkesan seperti menggunakan Alat, memohon Produk dan/atau menggunakan Perkhidmatan lain, dan oleh itu tidak boleh dimatikan. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang tersedia untuk anda di laman web kami tidak boleh disediakan. Kuki ini tidak mengumpulkan maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk pemasaran atau mengingati mana anda berada di internet. (b) Kuki keselamatan: kuki keselamatan membantu mengenal pasti dan mencegah risiko keselamatan. Kami menggunakan kuki ini untuk mengesahkan pengguna dan melindungi data pengguna daripada pihak yang tidak dibenarkan. (c) Kuki pengurusan laman web: digunakan untuk mengekalkan identiti atau sesi anda di laman web supaya anda tidak log keluar tanpa diduga, dan sebarang maklumat yang anda masukkan disimpan dari halaman ke halaman. Kuki ini tidak boleh dimatikan secara individu, tetapi anda boleh melumpuhkan semua kuki dalam penyemak imbas anda. (d) Kuki sesi: ini hanya disimpan pada komputer anda semasa sesi web anda. Mereka dipadamkan secara automatik apabila penyemak imbas ditutup. Mereka biasanya menyimpan ID sesi tanpa nama yang membolehkan anda membuka laman web tanpa perlu log masuk ke setiap halaman. Mereka tidak mengumpul sebarang maklumat daripada komputer anda. (e) Kuki berterusan: Kuki disimpan sebagai fail pada komputer anda, dan ia kekal di sana apabila anda menutup pelayar web anda. Kuki boleh dibaca oleh laman web yang menciptanya apabila anda melawat laman web itu sekali lagi. Kami menggunakan kuki berterusan untuk analisis dan untuk melihat pemperibadian (lihat di bawah). (f) Kuki pemperibadian: digunakan untuk mengenali pelawat berulang ke laman web. Kami menggunakan kuki ini untuk merakam sejarah penyemakan imbas anda, halaman yang telah anda lalui, dan tetapan dan pilihan anda setiap kali anda melayari laman web. (g) Prestasi: Kuki ini membolehkan kami memantau dan meningkatkan prestasi laman web kami. Sebagai contoh mereka membenarkan kami mengira lawatan, mengenal pasti sumber lalu lintas dan melihat bahagian mana laman web yang paling popular. Kami juga menggunakan analisis Google untuk tujuan ini dan semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini diagregatkan dan oleh itu kekal tanpa nama. Kuki ini tidak mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti pelawat, kerana semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini tidak dikenali dan hanya digunakan untuk memperbaiki laman web kami berfungsi. (h) Kuki analitis: Kuki ini memantau bagaimana pengguna mencapai laman web, dan bagaimana mereka berinteraksi dan bergerak sekali di laman web. Kuki ini memberitahu kami apa ciri-ciri laman web yang paling sesuai dan ciri-ciri apa yang boleh diperbaiki di laman web.

5.5. Cara menolak kuki: Sekiranya anda tidak mahu menerima kuki yang tidak diperlukan untuk melakukan ciri asas laman web kami, anda boleh memilih untuk memilih keluar daripada mereka dengan memilih kotak yang sesuai di sebelah kanan atas halaman ini. Ambil perhatian bahawa kebanyakan pelayar web akan menerima kuki, tetapi jika anda lebih suka bahawa kami tidak mengumpul data dengan cara ini, anda boleh memilih untuk menerima semua atau beberapa atau menolak kuki dalam tetapan privasi penyemak imbas anda. Menolak semua kuki bermaksud bahawa ciri-ciri tertentu tidak boleh diberikan kepada anda dan dengan itu anda mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya semua ciri laman web kami. Setiap penyemak imbas adalah berbeza, jadi semak menu "Bantuan" penyemak imbas anda untuk mengetahui cara menukar pilihan kuki anda.

 

6. Harta intelek

6.1 Pemilikan: Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Harta Intelek di dalam dan ke Platform termasuk maklumat serta sebarang perisian program yang terdapat di atau melalui Laman Web & Platform dan Maklumat yang dimiliki oleh, dilesenkan atau dikawal oleh kami, sekutu kami, pemberi lesen, atau penyedia perkhidmatan kami. Kami berhak untuk menguatkuasakan Harta Inteleknya sepenuhnya mengikut undang-undang.

6.2 ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA": PENGGUNAAN PLATFORM, PERKHIDMATANNYA DAN MEMOHON DAN MENERIMA PRODUK ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. MANA-MANA DAN SEMUA PERKHIDMATAN, PRODUK, DAN BAHAN DI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA-APA JENIS, NYATA ATAU TERSIRAT, MENGENAI KETEPATAN ATAU-MANA KANDUNGAN. PERKHIDMATAN, DATA ATAU MAKLUMAT TERSEBUT.

6.3 Penggunaan Terhad: Tiada bahagian atau bahagian Platform, atau mana-mana Maklumat boleh diterbitkan semula, direkayasa terbalik, dinyahkompil, dibongkar, dipisahkan, diubah, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, disiarkan, dipaut, dipaut, dicerminkan, dibingkai, dipindahkan, atau dihantar dalam apa-apa cara atau dengan apa-apa cara atau disimpan dalam sistem pengambilan maklumat atau dipasang pada mana-mana pelayan, sistem atau peralatan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu atau pemilik hak cipta yang berkaitan. Kebenaran hanya akan diberikan kepada anda untuk memuat turun, mencetak, atau menggunakan Maklumat untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial, dengan syarat anda tidak mengubah suai Maklumat dan bahawa kami atau pemilik hak cipta yang berkaitan mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam Maklumat . Pengubahsuaian mana-mana Kandungan atau penggunaan Kandungan untuk tujuan lain akan melanggar hak cipta kami dan hak harta intelek lain yang dimiliki oleh kami, entiti, rakan kongsi atau vendor kami yang berkaitan. Grafik dan imej di Platform dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan semula atau diperuntukkan dalam apa-apa cara tanpa kebenaran daripada pemilik hak cipta masing-masing.

6.4 Tanda Dagangan: Tanda Dagangan ialah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar kami entiti, rakan kongsi atau vendor yang berkaitan. Tiada apa-apa di Platform dan dalam Terma Penggunaan ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk digunakan (termasuk sebagai tag meta atau sebagai pautan "panas" ke mana-mana laman web lain ) mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan pada Perkhidmatan, tanpa kebenaran bertulis kami atau mana-mana pemilik tanda dagangan lain yang berkenaan.

 

7. Kandungan

7.1 Platform mungkin mengandungi Maklumat, kandungan, perkhidmatan, data atau maklumat pihak ketiga dan kami tidak menyokong atau menerima sebarang tanggungjawab terhadap kandungan, perkhidmatan, data atau maklumat pihak ketiga tersebut. Anda dinasihatkan untuk menjalankan usaha wajar anda sendiri dan jika perlu, berunding dengan penasihat profesional anda sendiri.

7.2 Platform ini mungkin mengandungi pautan, pemalam, e-widget atau sambungan lain atau menghasilkan hasil carian yang merujuk kepada pautan ke laman web pihak ketiga ("Laman Terpaut"). Kemasukan mana-mana Laman Terpaut tidak, dan tidak boleh ditafsirkan untuk membayangkan, gabungan, penajaan, sokongan, kelulusan, penyiasatan, pengesahan atau pemantauan oleh kami tentang apa-apa maklumat, bahan, produk, atau perkhidmatan yang terkandung dalam atau boleh diakses melalui mana-mana. -mana Laman Terpaut. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas Laman Terpaut ini atau kandungannya dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, pendapat, atau bahan yang terdapat di Laman Berkaitan. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap maklumat yang terkandung di mana-mana Laman Terpaut atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan mana-mana Laman Terpaut. Akses dan penggunaan Laman Terpaut, termasuk maklumat, bahan, produk, dan perkhidmatan di Laman Terpaut atau tersedia melalui mana-mana Laman Terpaut, adalah semata-mata atas risiko anda sendiri. Kami tidak menjamin bahawa Laman Terpaut akan bebas daripada virus komputer atau kod berbahaya lain yang boleh memberi kesan kepada komputer anda atau peranti akses Web yang lain. Akses dan penggunaan Laman Terpaut anda dikawal oleh istilah penggunaan dan dasar privasi Laman Terpaut masing-masing, dan anda boleh menyemak dengan teliti semua istilah dan dasar tersebut.

7.3 Kecuali seperti yang dinyatakan dinyatakan dengan jelas, semua kandungan yang disediakan di Laman Web ini bukan iklan dan tidak merupakan sebahagian daripada sebarang tawaran atau permintaan untuk mengeluarkan, menjual, melanggan atau membeli apa-apa pelaburan dan juga tidak akan atau fakta pengedarannya menjadi asas atau dipercayai berkaitan dengan, apa-apa kontrak untuk yang sama. Kandungan di Platform, termasuk apa-apa data dan/ atau ulasan adalah semata-mata untuk tujuan maklumat, ilustrasi, rujukan atau perbincangan sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau menasihati berhubung dengan mana-mana produk pelaburan, perkara undang- undang atau cukai dan tidak bertujuan untuk mewakili atau menjamin hasil mana-mana produk pelaburan, strategi program atau produk. Sebarang penyelidikan atau analisis yang digunakan untuk memperoleh, atau berhubung dengan, maklumat di atas telah diperolehi oleh kami untuk kegunaan kami sendiri, tanpa mempertimbangkan pelaburan yang objektif, keadaan kewangan atau keperluan tertentu mana-mana pelabur tertentu, termasuk anda, dan mungkin telah mengambil tindakan untuk tujuan kami sendiri. Kami tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kesempurnaan maklumat di sini dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan. Maklumat ini diberikan secara umum tanpa kewajipan dan pemahaman bahawa mana-mana orang yang boleh bertindak atau bergantung kepadanya, berbuat demikian sepenuhnya atas risikonya sendiri. Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa depan. Sebarang unjuran atau kenyataan lain yang berpandangan ke hadapan mengenai peristiwa masa depan atau prestasi pelaburan, produk atau pasaran tidak semestinya menunjukkan, dan mungkin berbeza daripada, peristiwa atau keputusan sebenar. Kami berhak untuk membuat perubahan dan pembetulan kepada maklumat, termasuk sebarang pendapat atau ramalan yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan. Tiada pergantungan boleh diletakkan untuk apa-apa tujuan pada maklumat dan pendapat yang terkandung di Platform atau ketepatan atau kesempurnaan mereka.

 

8. Waranti

8.1 Anda mewakili dan menjamin bahawa anda memahami risiko yang berkaitan dengan penggunaan Platform, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan di dalamnya, dan mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan dalam bidang kuasa masing-masing. Platform ini tidak diarahkan atau ditujukan untuk mana-mana orang yang merupakan warganegara, atau pemastautin atau terletak di mana-mana bidang kuasa di mana penggunaan Platform, Perkhidmatan yang disediakan di dalamnya atau memohon Produk akan menyalahi undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan bahawa penggunaan Platform dibenarkan dalam bidang kuasa di mana anda tinggal dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan mahkamah yang berkenaan. Sekiranya tidak pasti, sila rujuk nasihat undang-undang bebas.

8.2 Anda bersetuju untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin menjejaskan keselamatan Platform, menjadikan Platform tidak boleh diakses oleh orang lain atau sebaliknya menyebabkan kerosakan pada Platform atau kandungan yang terkandung di dalamnya.

8.3 Anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat atau data yang anda berikan kepada Platform berkaitan dengan Perkhidmatan dan / atau penggunaan Produk adalah betul, semasa dan lengkap.

 

9. Penafian

9.1 Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak membuat sebarang jaminan, jaminan, perwakilan atau sokongan yang nyata atau tersirat berkenaan dengan Platform dan Maklumat yang terkandung di dalamnya, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan.

9.2 Kami dan/atau entiti berkaitan kami dengan jelas menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran, berkenaan dengan Platform dan Maklumat yang terkandung di dalamnya, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan.

9.3 Kami tidak menjamin bahawa Platform bebas daripada kesilapan atau virus, cacing atau "kuda Trojan" atau mana-mana fail berbahaya, invasif atau rosak lain di internet, dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat daripada ciri-ciri yang merosakkan tersebut . Kami juga tidak membuat jaminan berkenaan dengan keselamatan, bolehpercayaan atau ketersediaan Platform yang berterusan dan/atau tidak terganggu, Perkhidmatan yang disediakan dan Produk yang ditawarkan berfungsi atau perkhidmatan di Laman Web ini dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan atau ketidakupayaan untuk anda mengakses Platform atau mana- mana bahagian Perkhidmatan atau memohon mana-mana Produk.

9.4 Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak membuat sebarang waranti yang nyata atau tersirat apa-apa jenis mengenai kandungan, maklumat dan data yang terkandung dalam Bahan di Platform di dalamnya, termasuk, tanpa had, sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan tertentu ; dan tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, ketidaklengkapan, gangguan atau kelewatan dalam tindakan yang diambil bergantung kepadanya atau untuk apa-apa kerosakan yang terhasil daripadanya.

9.5 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dalam apa jua keadaan, kami, pemegang, pengarah, pekerja, pegawai, ejen, sekutu, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak atau orang untuk sebarang kerosakan atau kos, termasuk tanpa had apa-apa kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas, sampingan, atau punitif yang timbul daripada, berdasarkan, atau akibat daripada Terma Penggunaan ini atau penggunaan Platform ini atau mana-mana Perkhidmatan yang terkandung di dalamnya. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami, pemegang saham, pengarah, pekerja, pegawai, ejen, sekutu, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan terhadap semua liabiliti, kos, perbelanjaan, ganti rugi dan kerugian (termasuk tidak terhad kepada sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit, kehilangan keuntungan dan semua faedah, penalti dan kos undang-undang (dikira berdasarkan ganti rugi penuh) dan semua kos dan perbelanjaan profesional lain yang dialami atau ditanggung oleh kami, pemegang saham, pengarah, pekerja, pegawai , ejen, sekutu, syarikat bersekutu, anak syarikat dan entiti berkaitan kami.

9.6 Maklumat di Platform mungkin termasuk jaminan kewangan dan penyata yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan sebahagian besarnya berdasarkan jangkaan semasa ekonomi secara umum dan tertakluk kepada beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan, tahap aktiviti, prestasi atau pencapaian berbeza secara material daripada keputusan masa depan, tahap aktiviti, prestasi dan pencapaian, dinyatakan atau tersirat, oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan.

9.7 Maklumat di Laman Web ini mungkin berdasarkan, atau diperoleh daripada, maklumat yang diberikan oleh sumber industri atau pihak ketiga. Kami dan/atau entiti berkaitan kami, tidak dapat menjamin ketepatan maklumat tersebut; dan belum mengesahkan maklumat tersebut secara bebas.

9.8 Perkhidmatan dan Maklumat termasuk sebarang kandungan, maklumat dan data yang disediakan di Platform termasuk fakta, pandangan, nasihat, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan individu dan organisasi adalah untuk tujuan rujukan umum dan maklumat sahaja. Sebarang fakta, pandangan, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan yang dinyatakan atau disediakan oleh mana-mana individu atau organisasi adalah daripada pengarang masing-masing. Kami dan/atau entiti berkaitan kami tidak boleh dan tidak menyokong, dan tidak boleh bertanggungjawab terhadap fakta, pandangan, nasihat, analisis, pendapat dan cadangan yang dinyatakan, atau menyokong sebarang urusan komersial dalam mana-mana sekuriti, pelaburan atau kelas sekuriti atau pelaburan dan juga tidak memasukkan pautan ke laman web atau sumber lain yang menunjukkan sebarang bentuk sokongan oleh kami dan/atau entiti berkaitan kami.

9.9 Kami bukan penasihat kepada perkara-perkara cukai, kewangan, perniagaan, perakaunan atau peraturan dalam mana-mana cadangan bidang kuasa mengenai kesesuaian atau kualiti mana-mana pelaburan di Platform. Tiada nasihat, panduan, fungsi, Perkhidmatan atau Produk yang disediakan oleh kami dan/atau di Platform atau maklumat yang diberikan berkaitan dengan mana-mana tawaran boleh dianggap, ditafsirkan atau ditafsirkan sebagai sedemikian dan tidak boleh dipercayai seperti itu.

 

10. Penyerahan dan Maklumat Anda

10.1 Penyerahan oleh anda: Anda memberi kami lesen bukan eksklusif untuk menggunakan bahan atau maklumat yang anda serahkan kepada Platform dan / atau berikan kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada soalan, ulasan, komen, dan cadangan (secara kolektif, "Penyerahan"). Apabila anda menghantar komen atau ulasan ke Platform, anda juga memberi kami hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan atau Nama Pengguna anda berkaitan dengan ulasan, komen, atau kandungan lain tersebut. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga mengenai asal-usul mana-mana Penyerahan. Kami boleh, tetapi tidak akan bertanggungjawab untuk, menerbitkan, mengalih keluar atau mengedit Penyerahan anda.

10.2 Persetujuan untuk Menerima e-mel: Anda bersetuju dan membenarkan penggunaan oleh kami daripada sebarang maklumat yang diberikan oleh anda (termasuk Data Peribadi) untuk tujuan menghantar e-mel maklumat dan promosi kepada anda. Persetujuan anda terhadap peruntukan Kluasa10.2 ini akan memberikan persetujuan anda untuk tujuan peruntukan mana-mana undang-undang kawalan spam (sama ada di Malaysia atau di tempat lain). Anda kemudiannya boleh memilih untuk tidak menerima e-mel promosi dengan mengklik pada hiperpautan yang sesuai dalam mana-mana e-mel promosi.

10.3 Dasar Privasi: Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Privasi dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda.

 

11. Penamatan

11.1 Penamatan oleh kami: Mengikut budi bicara mutlak kami, kami boleh berkuat kuasa serta-merta apabila memberi anda maklumat, menamatkan penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan anda dan/atau melumpuhkan Nama Pengguna dan Kata Laluan anda. Kami boleh menyekat akses kepada Platform dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) atas apa jua sebab, termasuk melanggar mana-mana Terma Penggunaan ini atau di mana kami percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan di sini, atau jika pada pendapat kami atau pendapat mana-mana pihak berkuasa kawal selia, ia tidak sesuai untuk terus menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Platform.

11.2 Penamatan oleh anda: Anda boleh menamatkan Terma Penggunaan ini dengan memberi nota empat belas hari secara bertulis kepada kami. Sila ambil perhatian bahawa penamatan Terma Penggunaan ini boleh menyebabkan kami tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan Perkhidmatan atau Produk kami kepada anda dan/atau perniagaan anda. Dalam keadaan sedemikian, sekiranya terdapat Produk tertunggak, Produk tersebut boleh dibayar dengan serta-merta dan perlu di bawah syarat perjanjian masing-masing.

 

12. Notis

12.1 Notis daripada kami: Semua maklumat atau komunikasi lain yang diberikan kepada anda jika:(a) disampaikan melalui mana-mana media cetak atau elektronik yang kami pilih akan dianggap sebagai dimaklumkan kepada anda pada tarikh penerbitan atau penyiaran;atau(b) dihantar melalui pos atau ditinggalkan di alamat terakhir anda yang diketahui akan diterima oleh anda pada hari selepas siaran tersebut atau pada hari ia ditinggalkan begitu sahaja.

12.2 Notis daripada anda: Anda hanya boleh memberi notis kepada kami secara bertulis yang dihantar ke alamat atau alamat e-mel kami yang ditetapkan, dan kami akan dianggap telah menerima notis tersebut hanya apabila diterima. Walaupun kami berusaha untuk bertindak balas dengan segera terhadap berita daripada anda, kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan sentiasa bertindak balas dengan kelajuan yang konsisten.

12.3 Cara Lain: Walau apa pun Kluasa 12.1 dan 12.2, kami mungkin dari semasa ke semasa menetapkan cara lain yang boleh diterima untuk memberikan notis (termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain) dan masa atau peristiwa yang mana notis tersebut akan dianggap diberikan.

 

13. Umum

13.1 Kumulatif Hak dan Remedi: Kecuali jika diperuntukkan sebaliknya di bawah Terma Penggunaan ini, peruntukan Terma Penggunaan ini dan hak dan remedi kami di bawah Terma Penggunaan ini adalah kumulatif dan tanpa prejudis dan sebagai tambahan kepada apa-apa hak atau remedi yang mungkin kita ada dalam undang-undang atau dalam ekuiti, dan tiada pelaksanaan oleh kami mana-mana satu hak atau remedi di bawah Terma Penggunaan ini, atau di sisi undang-undang atau dalam ekuiti, hendaklah (menyelamatkan setakat, jika ada, yang diperuntukkan dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini atau di undang-undang atau dalam ekuiti) beroperasi untuk menghalang atau menghalang pelaksanaan kami terhadap mana-mana hak atau remedi lain seperti undang-undang atau dalam ekuiti.

13.2 Tiada Penepian: Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan Terma Penggunaan ini tidak akan menjadi penepian terma-terma ini, dan kegagalan tersebut tidak akan menjejaskan hak kemudian untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan ini. Kami masih berhak untuk menggunakan hak dan pemulihan kami dalam keadaan lain di mana anda melanggar Terma Penggunaan ini. Penepian mana-mana hak di bawah Terma Penggunaan ini hanya sah jika secara bertulis dan ditandatangani oleh kami.

13.3 Kebolehtergantungan: Jika bila-bila masa mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini hendaklah atau akan menjadi haram, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua hal, kesahan, kesahan, kesahan, dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang tinggal dalam Perjanjian ini tidak akan. terjejas atau terjejas dengannya, dan akan terus berkuat kuasa seolah-olah peruntukan yang menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan itu telah diputuskan daripada Terma Penggunaan ini.

13.4 Hak Pihak Ketiga: Seseorang atau entiti yang bukan pihak kepada Terma Penggunaan ini tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga), Bab 53B Singapura atau mana-mana undang-undang yang serupa dalam mana-mana bidang kuasa untuk menguatkuasakan mana- mana istilah Terma Penggunaan ini, tanpa mengira sama ada orang atau entiti tersebut telah dikenali pasti dengan nama, sebagai ahli kelas atau sebagai menjawab penerangan tertentu. Untuk mengecualikan keraguan, tiada apa-apa dalam Fasal ini akan menjejaskan hak mana-mana penerima hak yang dibenarkan atau penerima pindah Terma Penggunaan ini.

13.5 Undang-undang yang mentadbir: Platform Penggunaan dan/atau Perkhidmatan dan Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini merujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

13.6 Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Klausa 13.5, sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul atau berkaitan dengan ini, atau pelanggaran, penamatan atau keabsahannya akan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Timbang Tara Antarabangsa (AIAC). Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada penimbang tara tunggal, yang akan dilantik oleh Pengerusi AIAC. Tempat timbang tara adalah Malaysia. Sebarang anugerah oleh tribunal timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak.

13.7 Pelepasan injunksi: Kami boleh mendapatkan pelepasan injunksi segera jika kami membuat penentuan dengan baik bahawa pelanggaran atau tidak prestasi adalah sedemikian rupa sehingga perintah penahanan sementara atau pelepasan injunksi segera yang lain adalah satu-satunya remedi yang sesuai atau mencukupi.

13.8 Had Masa : Anda bersetuju bahawa apa-apa sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan laman web mesti bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas tindakan terakru, selepas itu sebab tindakan sedemikian hendaklah dihalang secara kekal. Ini tidak terpakai kepada apa-apa pemulihan hutang yang terhutang oleh anda kepada kami berhubung dengan mana-mana Produk tertunggak.

13.9 Pembetulan Kesilapan: Apa-apa kesilapan tipografi, perkeranian, atau peninggalan lain dalam mana-mana penerimaan, invois atau dokumen lain di pihak kami akan tertakluk kepada pembetulan tanpa sebarang liabiliti di pihak kami.

13.10 Bahasa: Sekiranya Terma Penggunaan ini dilaksanakan atau diterjemahkan dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris ("Bahasa Asing Versi"), versi bahasa Inggeris Terma Penggunaan ini akan mentadbir dan akan diutamakan berbanding Versi Bahasa Asing.

13.11 Keseluruhan Perjanjian: Terma Penggunaan ini akan menjadi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami yang berkaitan dengan perkara di sini dan menggantikan dan menggantikan sepenuhnya semua pemahaman, komunikasi dan perjanjian sebelumnya berkenaan dengan perkara ini.

13.12 Pengikatan dan Konklusif: Anda bersetuju dan bersetuju bahawa sebarang rekod (termasuk rekod mana-mana perbualan telefon yang berkaitan dengan Perkhidmatan, jika ada) yang dikekalkan oleh kami atau penyedia perkhidmatan kami yang berkaitan atau berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan yang berkaitan akan mengikat dan menghubungkan kepada anda untuk semua tujuan dan akan menjadi bukti muktamad tentang apa-apa maklumat dan/atau data yang dihantar antara kami dan anda. Anda dengan ini bersetuju bahawa semua rekod tersebut boleh diterima sebagai bukti dan bahawa anda tidak akan mencabar atau mempertikaikan kebolehterimaan, kebolehpercayaan, ketepatan atau kesahihan rekod tersebut semata-mata atas dasar rekod bahawa tersebut adalah dalam bentuk elektronik atau output sistem komputer, dan anda dengan ini mengetepikan mana-mana hak anda, jika ada, untuk membantah.

13.13 Subkontrak dan Perwakilan: Kami berhak untuk mewakilkan atau subkontrak pelaksanaan mana-mana fungsi kami berkaitan dengan Platform dan/atau Perkhidmatan dan berhak untuk menggunakan mana-mana penyedia perkhidmatan, subkontraktor dan/atau ejen atas terma-terma yang kami anggap sesuai.

13.14 Tugasan: Anda tidak boleh memberikan hak anda di bawah Terma Penggunaan ini tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu. Kami boleh memberikan hak kami di bawah Terma Penggunaan ini kepada mana-mana pihak ketiga.

 

13.15 Force Majeure: Kami tidak akan bertanggungjawab untuk tidak melaksanakan, kesilapan, gangguan atau kelewatan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Terma Penggunaan ini (atau mana-mana bahagiannya) atau sebarang ketidaktepatan, tidak boleh dipercayai atau tidak sesuai dengan kandungan Platform dan/atau Perkhidmatan jika ini perlu dibayar, secara keseluruhan atau sebahagian, secara langsung atau tidak langsung kepada peristiwa atau kegagalan yang berada di luar kawalan munasabah kami. Isu Bidang Kuasa: Platform ini tersedia di seluruh dunia untuk sesiapa sahaja yang mempunyai akses Internet. Platform ini mengandungi maklumat mengenai Perkhidmatan kami dan permohonan permohonan dan/atau penerimaan produk kami, yang mungkin tidak tersedia di setiap lokasi. Rujukan kepada Perkhidmatan di Platform tidak membayangkan bahawa Perkhidmatan tersebut adalah atau akan tersedia di lokasi anda. Bahan di Platform, bertujuan untuk digunakan dan dipaparkan hanya mana penggunaan dan paparannya dibenarkan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Setiap Perkhidmatan adalah tidak sah di mana dilarang oleh undang-undang. Kami tidak membuat sebarang representasi bahawa Platform, Bahan, Perkhidmatan dan Produk adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi anda. Anda akan mengakses Platform atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang tempatan boleh digunakan.

bottom of page