top of page

Notis Privasi

PENGENALAN:SKOP

1. Polisi ini meliputi laman web ini (https://www.inft.co m.my/) yang dikekalkan dan/atau dikendalikan

oleh IN Financial Technologies Holdings Sdn. Bhd. dan entiti berkaitan atau bersekutu kami ("INFT"). Rujukan kepada "Syarikat", "kami", "kami", "kami "atau"kami" merujuk kepada INFT dan/atau entiti berkaitan atau berkaitan yang berkaitan (-ies, mengikut mana-mana yang berkenaan). INFT adalah penyedia teknologi kewangan yang didorong oleh data, dan oleh itu, perlindungan dan keselamatan data peribadi pengguna kami adalah penting bagi kami. Kami berusaha untuk mengekalkan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi pengguna kami. Dasar Perlindungan Data dan Privasi ("Dasar") ini menetapkan asas di mana kami boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi pengguna dan pelanggan kami mengikut undang-undang dan peraturan bidang kuasa yang kami beroperasi, termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia ("PDPA"). Dasar ini terpakai kepada data peribadi dalam milikan kami atau di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi dalam milikan organisasi yang telah kami terlibat untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi untuk tujuan kami.

2. Dengan mengakses mana-mana laman web kami, atau mendaftar dan/atau log masuk ke mana-mana laman web atau aplikasi peranti mudah alih kami, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan dianggap telah membaca, memahami dan menerima terma dan syarat Polisi ini seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa dan Anda dengan ini bersetuju:

2.1 Untuk memberi kuasa kepada kami untuk mendapatkan semua maklumat kewangan peribadi bagi pihak anda dengan mana-mana agensi             lain, organisasi dan/atau majikan semasa/terdahulu anda.

 

2.2Untuk memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda untuk                         menyediakan perkhidmatan kewangan yang disebutkan di atas, di mana anda juga bersetuju bahawa maklumat tersebut, termasuk                       maklumat peribadi mana-mana pihak lain yang disediakan oleh anda, anda telah mengesahkan bahawa anda mempunyai kuasa daripada             pihak yang berkenaan untuk mendedahkan maklumat tersebut dan memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan dan mendedahkan             maklumat yang berkaitan dengan perjalanan perkhidmatan yang kami sediakan untuk Anda.

2.3Untuk membolehkan kami memproses data peribadi yang telah anda berikan dan untuk mengelakkan keraguan, data peribadi merangkumi          semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk semua data yang telah anda dedahkan kepada kami.

2.4Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda mempunyai hak untuk mengakses apa-apa maklumat peribadi yang kami                    perolehi daripada anda, dan untuk membetulkan apa-apa maklumat peribadi yang mungkin tidak betul. Sekiranya anda ingin meminta                  untuk mengakses maklumat yang diberikan oleh anda untuk membuat sebarang pembetulan, sila hubungi kami di (cs@inft.com.my) dan              kami akan memproses permintaan anda dalam masa terdekat.

3. KEWAJIPAN ANDA

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami mestilah lengkap, tepat, benar dan disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kami berhak untuk berhenti memberikan perkhidmatan kami kepada anda jika anda tidak dapat dan / atau gagal memberikan maklumat yang diperlukan oleh kami atau di mana kami berpendapat bahawa anda telah menyesatkan atau menipu kami dengan cara yang material.

4.MAKLUMAT SULIT

Kami akan menyimpan semua maklumat mengenai perniagaan anda dan hal ehwal anda secara sulit, dan kami tidak akan membocorkan maklumat tersebut kecuali jika ia dikehendaki oleh undang-undang, dan/atau anda telah memberi kuasa secara nyata atau tersirat kepada kami untuk membuat pendedahan tersebut.

5.HAD LIABILITI

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab undang-undang untuk ketepatan, ketepatan, kesilapan, peninggalan atau penggunaan apa-apa maklumat atau nasihat yang diberikan.

6.HAK CIPTA

Anda tidak boleh menghasilkan semula, menduplikasi, menjual atau menyalin mana-mana manual, protokol, prosedur, prosedur, manuskrip atau rekod dokumentari kami, sama ada dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

PERMOHONAN DASAR INI

Dasar ini terpakai kepada:

(a): semua orang yang mengakses atau menggunakan (dengan cara mendaftar akaun, menggunakan fungsi dan/atau perkhidmatan atau sebaliknya) mana-mana platform, produk dan/atau perkhidmatan kami, sama ada melalui mana-mana laman web kami atau aplikasi peranti mudah alih yang dimiliki (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Platform"), dikekalkan dan/atau dikendalikan oleh kami (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "pengguna"); dan (b): mana-mana individu yang (a) telah menghubungi kami melalui apa-apa cara (sama ada melalui media sosial, melalui borang hubungan di laman web, aplikasi peranti mudah alih atau sebaliknya) untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa-apa produk atau perkhidmatan yang kami sediakan; atau mungkin, atau telah membuat perjanjian dengan kami berhubung dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh kami (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "pelanggan").

Kami adalah platform FinTech yang memberi tumpuan kepada menawarkan penyelesaian berkaitan kewangan kepada perniagaan di Malaysia. Perlindungan data entiti tidak dilindungi di bawah APDP dan oleh itu tidak dialamatkan dalam Notis ini. Maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan secara amnya berkaitan dengan kapasiti anda sebagai pengarah atau rakan kongsi syarikat masing-masing atau perkongsian liabiliti terhad yang mungkin berminat dengan produk atau perkhidmatan kami (selepas ini dirujuk sebagai "Entiti Pemohon"), dan dengan siapa kami kemudiannya boleh menjalin hubungan dengan, seperti untuk tujuan mendaftarkan akaun, menjalankan pemeriksaan usaha wajar Know-Your-Client ("KYC"), penilaian kredit dan risiko Entiti Pemohon dan / atau dalam kapasiti anda sebagai penjamin peribadi untuk atau pengguna pekerja Entiti Pemohon. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat pengecualian dan keadaan di mana kami dibenarkan untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa persetujuan anda, seperti "maklumat hubungan perniagaan" atau berhubung dengan "transaksi aset perniagaan".

DATA PERIBADI

Yang digunakan dalam Dasar ini, "data peribadi" akan mempunyai makna yang sama seperti dalam PDPA, merujuk kepada: Data, sama ada benar atau tidak, mengenai pengguna atau pelanggan yang boleh dikenal pasti:(a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau berkemungkinan mempunyai akses.

Bergantung pada sifat interaksi anda dengan kami, data peribadi yang mungkin kami kumpulkan termasuk, tanpa had, anda:

(a): Nama atau alias, jantina, nombor kad pengenalan/FIN atau pasport, tarikh lahir, kewarganegaraan, dan negara;

(b): Alamat kediaman, nombor telefon, alamat e-mel dan butiran hubungan lain;

(c): Maklumat pekerjaan;

(d): Foto;

(e): Maklumat kredit seperti laporan kredit;

(f):  Maklumat kewangan seperti penyata bank, butiran pendapatan.

Terma-terma lain yang digunakan dalam Polisi ini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam APDP (di mana konteksnya membenarkan).

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA

PERIBADI

Kami secara amnya mengumpul data peribadi yang (a) anda secara sedar dan sukarela menyediakan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami, platform aplikasi mudah alih atau , atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami ("pihak ketiga yang diberi kuasa"), yang mungkin termasuk platform yang anda mungkin telah mendaftarkan akaun dan/atau sedang menggunakan perkhidmatan mereka seperti Facebook, Google, dan anda memberi kami kebenaran), selepas (i) anda (atau pihak ketiga yang diberi kuasa) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpulkan, dan (ii) anda (atau pihak ketiga yang diberi kuasa) telah memberikan kebenaran bertulis kepada pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa persetujuan dibenarkan atau dikehendaki oleh APDP atau undang-undang lain. Kami meminta persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang belum dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).

KOLEKSI BENTUK DATA LAIN

Dari semasa ke semasa, kami juga boleh mengumpul maklumat (termasuk melalui penggunaan kuki, skrip atau rakaman dan menganalisis interaksi anda) daripada pelayar anda atau tentang peranti yang digunakan untuk mengakses Platform kami. Maklumat tersebut termasuk, tanpa had:

(a): Atribut seperti maklumat penyemak imbas, sistem operasi peranti, versi perkakasan, tetapan, fail dan nama dan jenis perisian dan                          pengecam peranti;

(b): Lokasi peranti;

(c): Maklumat sambungan seperti nama ISP atau pengendali mudah alih di mana Platform kami diakses, jenis penyemak imbas dan alamat IP;

(d): Masa lawatan (tarikh, masa dan tempoh) ;

(e): Maklumat tingkah laku semasa sesi anda menggunakan platform kami, laman web dan/atau aplikasi peranti mudah alih.

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN

Maklumat dan data peribadi anda (secara kolektif, "Data Dikumpul") secara amnya akan digunakan untuk tujuan kepentingan perniagaan kami yang sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada: menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, memperibadikan dan menyesuaikan pengalaman anda di Platform kami, memahami bagaimana anda menggunakan platform kami, menilai kepuasan dan pengalaman pelanggan. Khususnya, data peribadi anda akan dikumpulkan dan digunakan oleh kami untuk tujuan berikut dan kami boleh mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga jika perlu untuk tujuan berikut:

(a): mengesahkan identiti anda dan ketepatan butiran peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan;

(b): mendaftar dan/atau mengesahkan akses anda ke Platform kami;

(c): menilai dan menilai permohonan dan kesesuaian Entiti Pemohon anda dan/atau Entiti Pemohon untuk produk dan perkhidmatan kami;

(d): memproses atau melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan produk dan/atau perkhidmatan yang                     diminta oleh anda;

(e): menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda;

(f): menghantar anda komunikasi pemasaran seperti promosi;

(g): memudahkan pematuhan kami dengan mana-mana undang-undang yang berkenaan, kastam, peraturan, kod amalan, garis panduan, atau          peraturan, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa        kerajaan dan/atau kawal selia;

(h): memenuhi kewajipan kami dengan rakan kongsi penyelesaian dan vendor kami yang mungkin dikawal selia dan dilesenkan atau beroperasi           di bawah pengecualian, untuk tujuan mereka memenuhi pemeriksaan usaha wajar KYC, pemantauan transaksi berterusan dan kewajipan             penyimpanan rekod, dan apa-apa perkara lain yang mungkin diperlukan untuk perkara di atas dan/atau dikehendaki oleh undang-undang             atau peraturan;

(i): apa-apa tujuan lain yang anda telah memberikan maklumat;

(j): menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak bersekutu termasuk penyedia perkhidmatan dan ejen pihak ketiga kami, dan pihak         berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia yang berkaitan, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan

(k): sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.

      Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas boleh terus terpakai walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami telah                diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami                    menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana kontrak dengan anda).

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda:

(a): di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan              dan perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau

(b): kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang telah kami terlibat atau bekerjasama, untuk melaksanakan mana-         mana fungsi dengan merujuk kepada tujuan yang dinyatakan di atas.

Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas boleh terus terpakai walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah kontrak dengan anda).

MENARIK BALIK PERSETUJUAN

Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik persetujuan dan meminta kami untuk berhenti mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda dengan menghantar permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang disediakan di bawah.

Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung kepada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan bagi kami untuk memberitahu anda tentang akibat daripada kami bersetuju dengan perkara yang sama, termasuk apa-apa akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada kami. Secara umum, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas menerimanya.

Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada sifat dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum melengkapkan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik persetujuan anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan di atas.

Sila ambil perhatian bahawa menarik balik persetujuan tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan tersebut tanpa persetujuan dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA

PERIBADIJika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk mengakses salinan data peribadi yang kami simpan tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami simpan, anda boleh menghantar permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada khidmat pelanggan kami.

Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang munasabah mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Sekiranya demikian, kami akan memberitahu anda mengenai yuran sebelum memproses permintaan anda.

Kami akan menjawab permintaan anda secepat mungkin. Secara amnya, maklum balas kami adalah dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. Sekiranya kami tidak dapat memberi maklum balas kepada permintaan akses anda dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan akses anda, kami akan memaklumkan kepada anda secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa yang mana kami akan dapat menjawab permintaan anda. Sekiranya kami tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memberitahu anda tentang sebab-sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah PDPA).

Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada permintaan yang sedang dibuat, kami hanya perlu memberi anda akses kepada data peribadi yang terkandung dalam dokumen yang diminta, dan bukan kepada keseluruhan dokumen itu sendiri. Dalam kes-kes tersebut, mungkin sesuai bagi kami untuk hanya memberi anda pengesahan data peribadi yang direkodkan oleh organisasi kami, jika rekod data peribadi anda membentuk bahagian dokumen yang boleh diabaikan.

PERLINDUNGAN DATA

Untuk melindungi Data Dikumpul anda daripada akses, pengumpulan, penggunaan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah-langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti perlindungan anti-virus, tembok api dan penyulitan, dan mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada penyedia perkhidmatan dan ejen pihak ketiga kami yang diberi kuasa hanya berdasarkan keperluan untuk mengetahui.

Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik benar-benar selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan maklumat kami.

KETEPATAN DATA

Kami secara amnya bergantung pada data peribadi yang diberikan oleh anda (atau pihak ketiga anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan bahawa data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan kepada Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis atau melalui e-mel di butiran hubungan yang disediakan di bawah.

 

PENGEKALAN DATA

Kami boleh menyimpan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau membuang cara yang mana data boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja adalah munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan yang mana data peribadi dikumpulkan, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

 

PEMINDAHAN DATA PERIBADI DI LUAR

Kami umumnya tidak memindahkan data peribadi anda ke negara-negara di luar Malaysia. Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pemindahan yang akan dibuat dan akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda terus menerima standard perlindungan yang sekurang-kurangnya setanding dengan yang disediakan di bawah PDPA.

Sekiranya anda mengakses Platform kami dari negara selain wilayah tempat kami beroperasi, termasuk Malaysia, ia semestinya akan mengakibatkan pemindahan maklumat merentasi sempadan antarabangsa. Dengan melawat atau mengakses Platform kami, anda bersetuju dengan pemprosesan dan pemindahan Data dikumpul anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini.

KESAN DASAR DAN PERUBAHAN KEPADA DASAR

Dasar ini terpakai bersama dengan mana-mana dasar, notis, klausa kontrak dan klausa persetujuan lain yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.

Kami boleh menyemak semula Dasar ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Anda boleh menentukan sama ada mana-mana semakan tersebut telah berlaku dengan merujuk kepada tarikh Notis ini terakhir dikemas kini. Penggunaan akaun anda yang berterusan oleh anda, produk dan perkhidmatan kami akan menjadi pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

TERMA & SYARAT MENURUT AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

  1. ANDA DENGAN INI BERSETUJU:-

1.1 Untuk memberi kuasa kepada kami, PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) untuk mendapatkan semua maklumat kewangan                     peribadi bagi pihak anda dengan mana-mana agensi lain, organisasi dan/atau majikan semasa/sebelumnya anda.

1.2 Untuk memberi kuasa kepada kami, PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat yang         kami kumpulkan daripada anda untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang disebut dalam perenggan 1.1 di atas, di mana anda juga         bersetuju bahawa maklumat tersebut, termasuk maklumat peribadi mana-mana pihak lain yang disediakan oleh anda, anda telah                           mengesahkan bahawa anda mempunyai kuasa daripada pihak berkenaan untuk mendedahkan maklumat tersebut dan memberi kuasa                 kepada kami untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan perjalanan perkhidmatan yang kami sediakan untuk         anda.

1.3 Untuk membolehkan kami, PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) untuk memproses data peribadi yang telah anda berikan dan             untuk mengelakkan keraguan Data Peribadi termasuk semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk           semua data yang telah anda dedahkan kepada kami, PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W).

1.4 Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda mempunyai hak untuk mengakses apa-apa maklumat peribadi yang kami                     perolehi daripada anda, dan untuk membetulkan apa-apa maklumat peribadi yang mungkin tidak betul. Sekiranya anda ingin meminta                   untuk mengakses maklumat yang diberikan oleh anda untuk membuat sebarang pembetulan, sila hubungi kami di (Tel No.: 018-7928328)             dan kami akan memproses permintaan anda dalam masa terdekat.

2. KEWAJIPAN ANDA

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami mestilah lengkap, tepat, benar dan disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kami berhak untuk berhenti memberikan perkhidmatan kami kepada anda jika anda tidak dapat dan / atau gagal memberikan maklumat yang diperlukan oleh kami atau di mana kami berpendapat bahawa anda telah menyesatkan atau menipu kami dengan cara yang material .

3. MAKLUMAT SULIT

Kami akan menyimpan semua maklumat mengenai perniagaan anda dan hal ehwal anda secara sulit, dan kami tidak akan membocorkan maklumat tersebut kecuali jika ia dikehendaki oleh undang-undang, dan/atau anda telah memberi kuasa secara nyata atau tersirat kepada kami untuk membuat pendedahan tersebut.

4. HAD LIABILITI

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab undang-undang untuk ketepatan, ketepatan, kesilapan, peninggalan atau penggunaan apa-apa maklumat atau nasihat yang diberikan.

5. HAK CIPTA

Anda tidak boleh menghasilkan semula, menduplikasi, menjual atau menyalin mana-mana manual, protokol, prosedur, prosedur, manuskrip atau rekod dokumentari kami, sama ada dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

6. AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI ("PDPA")

NOTIS MENURUT AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 ("NOTIS")

  1. Notis ini dikeluarkan menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta"). Untuk tujuan Notis ini, "Data Peribadi", "pemprosesan" dan "pemproses data" hendaklah mempunyai makna seperti yang ditakrifkan dalam Akta.
     

  2. Notis ini terpakai kepada mana-mana orang yang Data Peribadinya diproses oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang dilantik (selepas ini dirujuk sebagai "kami", "kami" atau "kami") dan/atau oleh pemproses data kami bagi pihak kami.
     

  3. Dalam Notis ini, "anda" hendaklah merujuk kepada diri anda dan orang lain yang diwakili oleh anda di mana anda memberikan Data Peribadi, termasuk Data Peribadi pengarah, pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai syarikat; Data Peribadi rakan kongsi, pengurus dan/atau pegawai perkongsian; Data Peribadi pembawa pegawai masyarakat, kelab atau badan yang tidak diperbadankan .

A.Sifat Data Peribadi

  4. Data Peribadi yang diproses oleh kami dan/atau oleh pemproses data kami mungkin termasuk:

(a)  nama, jantina, bangsa, tarikh lahir, kewarganegaraan, status pemastautin, nombor kad pengenalan pendaftaran negara, nombor pasport,               status perkahwinan, alamat pos atau surat-menyurat, butiran hubungan termasuk nombor telefon bimbit, pejabat dan kediaman, nombor           faksimili, alamat faksimili, alamat e-mel, pekerjaan atau profesion, butir-butir majikan, pembayaran gaji, status kewangan peribadi, gambar,           butiran harta, pegangan saham dan butiran pinjaman;

(b)  apa-apa maklumat yang berkaitan atau diperlukan untuk perkhidmatan kami kepada anda dan pematuhan kami terhadap keperluan                     undang-undang dan peraturan; dan

(c)   sebarang maklumat tambahan yang diberikan oleh anda atau oleh pihak ketiga tentang anda yang belum tersedia dalam domain awam.

B. Tujuan Mengumpul dan Memproses Data Peribadi

  5. Data Peribadi dikumpulkan dan diproses oleh kami dan/atau oleh pemproses data kami untuk tujuan termasuk:

(a)  untuk mengesahkan identiti anda dan untuk berkomunikasi atau berhubung dengan anda;

(b)  untuk memberikan perkhidmatan kami dan untuk semua tujuan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan janji temu kami;

       untuk memudahkan pematuhan kami terhadap keperluan perkhidmatan kami ;

(c)  untuk tujuan yang berkaitan dengan operasi, pentadbiran, penyimpanan rekod, pengebilan dan pengumpulan, audit, pelaporan dan                      penyiasatan kami;

(d)  untuk apa-apa tujuan lain yang sah yang berkaitan dengan sampingan atau sampingan atau lebih lanjut kepada perkara di atas;

(e)  untuk melakukan semakan kredit atau penilaian kredit.

C. Sumber Data Peribadi

  6. Data Peribadi dikumpulkan dari pelbagai sumber termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(a) maklumat yang telah anda berikan kepada kami pada permulaan janji temu kami dan, dari semasa ke semasa, semasa pelantikan atau                   komunikasi kami, dengan apa jua cara dan/atau dalam apa jua cara;

(b) maklumat dari domain awam, agensi pelaporan kredit, jabatan atau agensi kerajaan, pendaftaran awam, media sosial dan penerbitan; Dan

(c)  maklumat yang diperolehi secara bebas oleh kami dari sumber lain yang sah.

D.Pendedahan atau Pemindahan Data Peribadi

  7. Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami mungkin didedahkan oleh kami kepada pihak ketiga berikut, untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas:

(a)  mana-mana orang yang diarahkan oleh atau dipersetujui oleh anda;

(b)  mana-mana orang seperti yang dikehendaki semasa kami memberikan perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pihak                   kaunter, penasihat lain, institusi kewangan, badan kawal selia, agensi pelaporan kredit dan lain-lain;

(c)  mana-mana orang yang dikehendaki untuk tujuan kami mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan;

(d)  pemproses data kami yang memproses Data Peribadi bagi pihak kami; Dan

(e)  perunding, peguam cara, juruaudit, pekerja, syarikat insurans dan mana-mana orang yang berada di bawah kewajipan kerahsiaan kami                   terhadap kami.

  8. Data Peribadi yang diberikan kepada kami boleh dipindahkan ke dan/atau disimpan di tempat di luar Malaysia untuk tujuan dan/atau kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan di atas.

E.Akibat Daripada Tidak Menyediakan Data Peribadi

  9. Penyediaan Data Peribadi bersifat sukarela. Anda juga boleh memilih untuk mengehadkan cara Data Peribadi yang diberikan kepada kami adalah untuk diproses oleh kami.

 10. Walau bagaimanapun, sekiranya Data Peribadi yang diberikan oleh anda tidak mencukupi atau tidak memuaskan, atau jika anda mengehadkan cara Data Peribadi diproses, atau jika anda kemudiannya menarik balik persetujuan anda kepada kami memproses Data Peribadi anda, ini mungkin menyebabkan kami tidak dapat berkomunikasi atau sesuai dengan anda dan/atau untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda di bawah mana-mana perjanjian atau perjanjian yang berpotensi atau sedia ada dengan anda.

F. Keselamatan dan Pengekalan Data Peribadi

 11. Kami akan mengambil semua langkah praktikal, semasa memproses Data Peribadi yang diberikan kepada kami, untuk melindungi keselamatan Data Peribadi.

 12. Kami akan menyimpan Data Peribadi anda dengan mematuhi Notis ini untuk tempoh hubungan anda dengan kami atau untuk apa-apa tempoh yang kami anggap perlu untuk melindungi kepentingan kami, di mana sebaliknya diperlukan di bawah mana-mana keperluan undang-undang, peraturan dan/atau perakaunan .

 13. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa semua Data Peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang akan diproses.

G. Data Peribadi Yang Diberikan Oleh Anda

 14. Dengan memberikan kepada kami Data Peribadi, anda dengan ini bersetuju dengan kami memproses Data Peribadi mengikut Notis dan Akta ini .

 15. Berhubung dengan Data Peribadi mana-mana pihak ketiga yang diberikan oleh anda kepada kami yang belum tersedia dalam domain awam, anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah memperoleh persetujuannya bahawa anda memberikan Data Peribadi kepada kami untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis ini dan bahawa Data Peribadi boleh didedahkan kepada pihak-pihak seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

 16. Sila ambil perhatian bahawa anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang diberikan kepada kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan dikemas kini. Data Peribadi yang dikumpul dan diproses oleh kami dianggap tepat sehingga dan melainkan anda memaklumkan kepada kami sebaliknya secara bertulis.

H. Akses data dan pembetulan, pertanyaan dan aduan

 17. Anda boleh, setakat yang dibenarkan oleh Akta dan apabila pembayaran fi yang ditetapkan :

(a)  permintaan untuk akses kepada Data Peribadi yang disediakan oleh anda;

(b)  permintaan untuk Data Peribadi yang diberikan oleh anda untuk diperbetulkan di mana Data Peribadi tidak tepat, tidak lengkap,                               mengelirukan atau tidak terkini.

 18. Jika:

(a)  anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Notis atau aduan ini berkenaan dengan Data Peribadi yang diberikan oleh anda; atau

(b)  anda ingin mengakses Data Peribadi yang disediakan oleh anda; atau

(c)  anda ingin membetulkan Data Peribadi yang diberikan oleh anda; atau

(d)  anda ingin menarik balik persetujuan anda kepada kami memproses Data Peribadi untuk mana-mana tujuan seperti yang dinyatakan dalam         Notis ini; Atau

(e)  anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk kami mendedahkan Data Peribadi kepada mana-mana pihak seperti yang dinyatakan                   dalam Notis ini ;

       Sila hantar permintaan anda secara bertulis kepada:

       PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W))

 19. Kami berhak untuk menolak untuk mematuhi permintaan anda untuk akses dan / atau permintaan untuk pembetulan seperti yang dinyatakan di atas dalam keadaan yang dibenarkan oleh Akta, dalam hal ini kami akan memberitahu anda tentang perkara yang sama melalui notis secara bertulis.

I. Perubahan kepada Notis

 20. Notis ini boleh dipinda dari semasa ke semasa. Dengan anda terus melibatkan perkhidmatan kami atau untuk berkomunikasi dengan kami selepas sebarang pindaan kepada Notis ini, ia akan mengesahkan dan menunjukkan penerimaan anda terhadap pindaan kepada Notis ini.

DIPERSETUJUI oleh :-

Nama:

Kad Pengenalan / Nombor Syarikat :

Tarikh:

Saya/Kami, dengan ini bersetuju dengan PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) hak untuk menggunakan maklumat tersebut di atas yang diberikan oleh saya/kami. Saya/Kami dengan ini memberikan jaminan terbaik saya/kami bahawa semua maklumat dan/atau dokumen yang dikemukakan kepada PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) adalah tepat dan benar.

Saya/Kami dengan ini mengaku janji bahawa saya/Kami akan mengumpul semua dokumen yang dikemukakan kepada PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh dimaklumkan oleh PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) atau ejennya sekiranya pra-penilaian permohonan saya ditolak dan/atau dianggap hilang kelayakan.

Saya/Kami memahami sepenuhnya bahawa PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) tidak mempunyai kewajipan untuk menyimpan maklumat dan/atau dokumen saya/kami selepas tempoh tiga puluh (30) hari yang dinyatakan di sini.

Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) boleh memproses data peribadi saya yang saya/Kami telah berikan dan untuk mengelakkan keraguan Data Peribadi Data Peribadi termasuk semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk semua data yang saya/Kami telah dedahkan kepada PAY I88 SDN BHD (201901016257 (1325585-W)) dalam apa jua bentuk.

Date:

To:

msia privacy notice en.jpg
msia privacy notice en 2.jpg

Notis Privasi

msia privacy notice en.jpg
msia privacy notice en 2.jpg
bottom of page